search_api_autocomplete

24. Welke specifieke maatregelen kan de FSMA nemen ten aanzien van de aanbieders van diensten met virtuele activa?

Indien de FSMA vaststelt dat een aanbieder van diensten met virtuele activa niet werkt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees, stelt ze de termijn vast waarbinnen deze toestand moet worden verholpen.

Tijdens die termijn kan de FSMA de uitoefening verbieden van de volledige of een deel van de activiteit, en de inschrijving van de aanbieder van diensten met virtuele valuta in het register schorsen tot ze vaststelt dat de tekortkomingen zijn verholpen.

Indien de FSMA na afloop van deze termijn vaststelt dat de tekortkomingen niet zijn verholpen, schrapt ze de inschrijving van de betrokken aanbieder van diensten met virtuele valuta in het register.

De schrapping houdt het verbod in op de uitoefening van de activiteit die bestaat in het aanbieden van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van bewaarportemonnees.

Er kan onder meer een administratieve geldboete worden opgelegd indien inbreuken worden vastgesteld op de AML-verplichtingen of op de verplichting om de vereiste gegevens of documenten aan de FSMA voor te leggen binnen de termijn en in de vorm die ze bepaalt.

Tot slot bepaalt de reglementering dat de FSMA de inschrijving schrapt van een aanbieder van diensten met virtuele valuta indien deze:

  • de in zijn inschrijving vermelde activiteiten niet binnen twaalf maanden na zijn inschrijving heeft aangevat;
  • afstand doet van zijn inschrijving;
  • failliet is verklaard of zijn activiteiten heeft stopgezet.