search_api_autocomplete
Home

3. Kan een document dat gericht is aan een niet-professionele cliënt (bijvoorbeeld een e-mail) met beleggingsadvies in de zin van artikel 46, 9° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, ‘reclame/promotiemateriaal’ zijn of een ‘ander document of bericht’ waarvoor de voorafgaande goedkeuring van de FSMA is vereist?

Het is volgens de FSMA niet omdat een dergelijk document, in voorkomend geval, beleggingsadvies bevat dat het automatisch niet meer gekwalificeerd moet worden als reclame/promotiemateriaal of ‘ander document of bericht’ in de zin van de betrokken wetgeving (bv. de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt)1.

Anderzijds is het evenmin noodzakelijk om een document met beleggingsadvies steeds te beschouwen als reclame of promotiemateriaal, naar gelang het geval, of als een ‘ander document of bericht’ in de zin van de toepasselijke wetgeving2. De FSMA is van oordeel dat, om uit te maken of het gaat om een ‘ander document of bericht’, alle omstandigheden van het betrokken document in aanmerking moeten worden genomen, evenals een geheel van criteria waarvan er, afzonderlijk beschouwd, geen enkel doorslaggevend is, zoals: (a) het gestandaardiseerde karakter van het document voor zover het is opgesteld om te worden verspreid bij verschillende cliënten, (b) het feit dat de geldende wetgeving de publicatie van dit document niet verplicht stelt en er geen reglementering bestaat voor de inhoud ervan, of (c) het doel van het document. Aangezien de wetgever documenten beoogt die niet strikt beantwoorden aan de definitie van ‘reclame’ of ‘promotiemateriaal’, precies om discussies te vermijden over de aard van het doel van het betrokken document - dit criterium is inderdaad enigszins subjectief, wat zou kunnen worden aangehaald om de controle op bepaalde documenten te ontwijken - zou het criterium van het doel van het document in geen geval doorslaggevend kunnen zijn.

De FSMA is van oordeel dat een e-mail met beleggingsadvies die specifiek is opgesteld voor een welbepaalde cliënt en daardoor geïndividualiseerd en gepersonaliseerd is, niet moet worden beschouwd als reclame of promotiemateriaal, naar gelang het geval, of als een ‘ander document of bericht’ in de zin van de betrokken wetgevingen. Een standaardmail die is opgesteld met de bedoeling hem op te sturen aan een reeks cliënten, met name omdat zij hetzelfde profiel hebben, en die eventueel beleggingsadvies bevat, kan volgens de FSMA dan weer wel beschouwd worden als reclame of promotiemateriaal, naar gelang het geval, of een ‘ander document of bericht’ in de zin van de betrokken wetgevingen.


1 Zie ook CESR’s Technical advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/CE on Markets in Financial Instruments, 1st Set of Mandates where the deadline was extended and 2nd Set of Mandates, CESR/05-290b, p. 9-10.

2 Hiervoor wordt verwezen naar FAQ 2 a): 'Hoe wordt bepaald op welke wijze reclame of promotiemateriaal voor een financieel product gericht aan niet-professionele cliënten moet worden behandeld?'.