Professionelen

30. Ingeval de distributeur ervoor heeft geopteerd om onder de opt out te commercialiseren, waar dient de zin in het marketingmateriaal en op het inschrijvingsformulier opgenomen te worden dat het product als bijzonder ingewikkeld wordt beschouwd in het licht van het moratorium van de FSMA?

De zin zoals weergegeven in punt 2 van het moratorium dient bovenaan de eerste pagina van het document te worden opgenomen.

Het is bovendien een goede marktpraktijk om voormelde tekst te laten volgen door volgende zinsnede: 'Huidig document wordt enkel gericht aan cliënteel dat beschikt over een roerend vermogen bij X dat groter is dan 500.000 EUR en dat een belegging in dit gestructureerd product toelaat met het deel van het roerend vermogen bij X dat 500.000 EUR overschrijdt'.