search_api_autocomplete

3.9 Wat als een niet-ervaren (aspirant-)belegger een hoog bedrag wenst te beleggen?

Vooraleer een niet-ervaren aspirant- Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. of een niet- Elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele cliënt is op grond van de MiFID-regelgeving of elke natuurlijke of rechtspersoon die de goedkeuring heeft van de crowdfundingdienstverlener om als ervaren belegger te worden behandeld. een individueel crowdfundingaanbod aanvaardt en daarmee een bedrag belegt van meer dan 1 000 EUR of 5% van zijn nettovermogen (naargelang hetgeen het hoogst is), zorgt u er telkens voor dat deze belegger:

  • een risicowaarschuwing ontvangt;
  • u zijn uitdrukkelijke toestemming geeft; en
  • aan u bewijst dat hij de belegging en de eraan verbonden risico’s begrijpt.

De belegging is enkel toegelaten wanneer alle voormelde voorwaarden vervuld zijn.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in: « Annexe VII - Draft RTS  pursuant to Article 21(8) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the entry knowledge test and the simulation of the ability to bear loss for prospective non-sophisticated investors ».