search_api_autocomplete
Home

5. Biedt de regelgeving inzake marktmisbruik een wettelijk kader voor de onderhandelingen die een bieder voert in verband met zijn overnamebieding?

Ja, op basis van art. 9, lid 4, van de marktmisbruikverordening (MAR) worden dergelijke onderhandelingen als legitiem beschouwd wanneer zij louter de voortzetting van het overnamebod tot doel hebben (tenzij de toezichthouder vaststelt dat er een onrechtmatige reden aan ten grondslag ligt, zie art. 9, lid 6, MAR, en op voorwaarde dat al de voorwetenschap op het ogenblik van de aanvaarding van het bod door de aandeelhouders van de doelvennootschap openbaar is gemaakt of op een andere manier is opgehouden voorwetenschap te zijn). Dit betekent dat tijdens dergelijke onderhandelingen voorwetenschap over het bod mag meegedeeld worden zonder dat er sprake is van wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap (art. 10, MAR) of aanzetting tot handel met voorwetenschap (art. 8, lid 2, MAR). Bij wijze van voorbeeld zijn volgende soorten onderhandelingen legitiem:

  • Onderhandelingen van de bieder met aandeelhouders van de doelvennootschap om inbrengverbintenissen met hen af te sluiten (dergelijke onderhandelingen kunnen tevens als marktpeilingen worden beschouwd onder de voorwaarden van art. 11, lid 2, MAR);
  • Onderhandelingen van de bieder met financiële instellingen in het kader van de financiering van het bod.