search_api_autocomplete
Home

5. Sommige internetpagina’s bevatten enkel een lijst met ICB’s en/of compartimenten en/of aandelenklassen, met de bijbehorende wettelijke documenten (waaronder hun laatste netto-inventariswaarde). Moet een dergelijke internetpagina beschouwd worden als 'reclame of ander document of bericht'?

Mededelingen waarvan de inhoud gereglementeerd is door de wetgever en waarvoor een publicatieplicht geldt, worden niet beschouwd als reclame of andere documenten en berichten die worden verspreid bij de commercialisering van financiële producten, aangezien ze niet vrijwillig worden verspreid door de fabrikant, de gereglementeerde distributeur of de gereglementeerde tussenpersoon, voor zover die in staat is om de betrokken financiële producten uit te geven, over te dragen of te openen, noch door een persoon die voor zijn rekening handelt.

Door op een internetpagina naast de wettelijke documentatie de naam van de ICB’s1 te vermelden, wordt deze analyse geenszins op de helling geplaatst. De vermelding van de naam van de ICB, die overigens voorkomt in de wettelijke documentatie, heeft immers vooral tot doel het gebruiksgemak van de website te verbeteren door de wettelijke documenten te klasseren onder de naam van de ICB waarop zij betrekking hebben.

Bovendien is de loutere toevoeging van de laatste netto-inventariswaarde aan de overige wettelijke informatie evenmin van aard om deze analyse ter discussie te stellen. Er is immers bij koninklijk besluit vastgelegd volgens welke methode de netto-inventariswaarde moet worden berekend en tevens opgelegd dat zij moet worden gepubliceerd. De laatste netto-inventariswaarde maakt dus deel uit van de wettelijke documentatie van de ICB (hoewel zij weliswaar via een ander kanaal wordt verspreid dan het wettelijk vereiste kanaal).

Een internetpagina die enkel een lijst bevat met ICB’s en/of compartimenten en/of aandelenklassen, met de bijbehorende wettelijke documenten (waaronder hun laatste netto-inventariswaarde), vormt dus geen reclame of een ander document of bericht. Dit geldt evenwel uitsluitend als een dergelijke pagina volledig losstaat van alle andere pagina’s van de betrokken website, en als die pagina geen andere informatie bevat, noch enige link of verwijzing naar andere informatie.


1 In deze FAQ worden met de term ICB’s de instellingen voor collectieve belegging bedoeld die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming of, in voorkomend geval, hun compartimenten en aandelenklassen.