search_api_autocomplete
Home

7. Ik wil de vergunningsaanvraag indienen in naam van mijn vennootschap. Ik moet daarbij vermelden wie controle uitoefent op de vennootschap. Hoe kan ik dat bepalen?

Het begrip “controle” heeft betrekking op de aandeelhouders of vennoten die een directe of indirecte controle over de vennootschap uitoefenen. Het gaat met name om de personen die de bevoegdheid hebben om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap of op de oriëntatie van het beleid.

De principes zijn vastgelegd in artikel 1:14 – 1:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Controle in rechte bestaat wanneer u:

  • de meerderheid van de stemrechten bezit, al dan niet via een overeenkomst met andere aandeelhouders;
  • het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;
  • door de statuten of door met de vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;

Iedere persoon die de controle uitoefent moet een vragenlijst indienen als onderdeel van uw vergunningsaanvraag.