search_api_autocomplete
Home

7. Mag een grafiek met een historisch overzicht van de netto-inventariswaarde worden vermeld voor een nieuwe ICB?

De FSMA is van oordeel dat er in de volgende gevallen sprake is van continuïteit van het financieel product:

  • de overdracht van het volledige vermogen van één enkele bestaande ICB1 naar één enkele nieuwe ICB;
  • de opslorping van één enkele bestaande ICB door één enkele nieuwe ICB.

Bijgevolg is de FSMA in die gevallen van oordeel dat de krachtlijnen vermeld in punt 3 van de bijlage bij circulaire FSMA_2015_16 van 27 oktober 2015 over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, eveneens van toepassing zijn op de grafiek over de evolutie van de netto-inventariswaarde, en dat zij ook op het niveau van de aandelenklasse kunnen worden toegepast, en dit zowel voor de historische rendementen als voor de grafiek over de evolutie van de netto-inventariswaarde.

De voorgestelde grafiek over de evolutie van de netto-inventariswaarde moet overigens in elk geval de regels naleven van artikel 20 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.


1 In deze FAQ worden met de term ICB’s de instellingen voor collectieve belegging bedoeld die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming of, in voorkomend geval, hun compartimenten en aandelenklassen.