search_api_autocomplete
Home

8. Mogen historische rendementen van financiële producten en/of ratings worden vermeld in een lijst van financiële producten op een website?

In artikel 12 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, wordt de informatie opgesomd die ten minste moet worden vermeld in de reclame en andere documenten en berichten als bedoeld in artikel 9 van ditzelfde besluit.

Wanneer een lijst van producten op de website van een fabrikant of een gereglementeerde distributeur/tussenpersoon (of een persoon die voor zijn rekening handelt) wordt geplaatst, aanvaardt de FSMA evenwel, teneinde geen afbreuk te doen aan de per definitie beknopte aard van een lijst, dat die lijst niet alle informatie vermeldt als vereist door het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014, weliswaar op voorwaarde dat naast de naam van de financiële producten op de lijst enkel in beperkte mate objectieve en neutrale informatie wordt verstrekt die een niet-professionele cliënt toelaat een eerste selectie te maken van de voorgestelde producten1. De overige informatie die ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 is vereist, zou overigens met één enkele klik toegankelijk moeten zijn (‘one clic’).

Belangrijk is vooral te vermijden dat de informatie die in deze lijsten wordt verstrekt een niet-professionele cliënt zou toelaten een beleggings- of spaarbeslissing te nemen zonder de overige ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 vereiste informatie te hebben geraadpleegd.

In punt 3.4.2. van circulaire FSMA_2015_16 van 27/10/2015 over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, wordt de rating van de emittent of het product aangehaald als voorbeeld van informatie die, als zij wordt opgenomen in een lijst van obligaties, een niet-professionele cliënt zou kunnen toelaten een beleggingsbeslissing te nemen zonder eerst alle informatie die is vereist ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 te hebben geraadpleegd.

Toch zijn er volgens de FSMA wel een aantal gevallen waarin het vermelden van historische rendementen van financiële producten en/of ratings in een lijst van financiële producten die op een website wordt geplaatst door een fabrikant of een gereglementeerde distributeur/tussenpersoon (of een persoon die voor zijn rekening handelt), uitsluitend tot doel heeft niet-professionele cliënten toe te laten een eerste selectie te maken van de voorgestelde producten, zonder hen toe te laten om enkel op basis van de informatie in die lijst een beleggings- of spaarbeslissing te nemen. In deze FAQ wordt gepreciseerd aan welke voorwaarden een dergelijke lijst volgens de FSMA zou moeten voldoen om historische rendementen van financiële producten en/of ratings2 te mogen vermelden, namelijk:

  • de lijst zou betrekking moeten hebben op het hele aangeboden gamma financiële producten (of althans op het hele gamma financiële producten van eenzelfde type) en zou geen eerste selectie van het aangeboden gamma producten mogen zijn die gemaakt is door de fabrikant of de gereglementeerde distributeur/tussenpersoon (of een persoon die voor zijn rekening handelt);
  • er zou melding moeten worden gemaakt van de voornaamste risico’s (als bedoeld in artikel 12, § 1, 4°, c bis) van het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014) die verbonden zijn aan de financiële producten in de lijst;
  • als er historische rendementen van financiële producten worden vermeld, moeten op het niveau van de lijst alle regels voor historische rendementen worden nageleefd als vastgesteld in artikel 16, 17 en 19 van het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014;
  • ingeval er ratings worden vermeld, dienen op het niveau van de lijst alle regels voor ratings te worden nageleefd als vastgesteld in artikel 24, § 2 van het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014, en als een rating wordt toegekend aan een welbepaalde categorie van financiële producten (bv. als een rating wordt toegekend aan een ICB die behoort tot de categorie aandelenfondsen) zou die precisering ook moeten worden vermeld op het niveau van de lijst;
  • als er beslist wordt om historische rendementen van financiële producten en/of ratings te vermelden in een lijst van financiële producten, dienen deze gegevens te worden vermeld voor alle financiële producten die zijn opgenomen in de lijst. Dit geldt eveneens voor de keuze van de vermelde rendementsperiodes in de lijst: die zou dezelfde moeten zijn voor alle financiële producten. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: als een distributeur beslist om in een lijst van financiële producten rendementen te vermelden van bij de lancering, op 2 jaar en op 5 jaar, moeten die rendementen worden opgegeven voor alle financiële producten waarvoor zij beschikbaar zijn (afhankelijk van de lanceringsdatum van het product) en moeten zij geüpdatet worden;
  • de (overige) minimaal vereiste informatie ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 zou met één enkele klik (‘one clic’) toegankelijk moeten zijn of integraal moeten zijn vermeld op het niveau van elk financieel product in de lijst; en
  • ingeval de informatie als bedoeld in het vorige punt niet is opgenomen op het niveau van de lijst, zou in een disclaimer moeten worden aangegeven dat de historische rendementen en/of de ratings enkel zijn vermeld om een eerste selectie van financiële producten mogelijk te maken, dat het niet raadzaam is om louter op grond van deze gegevens een beleggings- of spaarbeslissing te nemen, en dat het belangrijk is om kennis te nemen van de overige informatie over een bepaald financieel product (zoals de kosten, het beleggingsbeleid ...) die met één enkele klik toegankelijk is (‘one clic’).

Tot slot onderstreept de FSMA dat het beginsel, als ingeschreven in punt 3.4.2. van de voormelde circulaire FSMA_2015_16 van 27/10/2015, onverminderd van kracht blijft: er dient te worden vermeden om in de lijsten informatie te verstrekken die een niet-professionele cliënt zou toelaten een beleggings- of spaarbeslissing te nemen zonder de overige ingevolge het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 vereiste informatie geraadpleegd te hebben. Dit betekent dat als de vermelding van historische rendementen van financiële producten en/of van ratings in een lijst van financiële producten een niet-professionele cliënt kan toelaten louter op grond van de informatie in de lijst een beleggings- of spaarbeslissing te nemen (bijvoorbeeld omdat het aangeboden gamma financiële producten zeer beperkt is), alle informatie als bedoeld in artikel 12 van het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014 zou moeten worden vermeld op het niveau van de lijst (zonder gebruik te maken van het ‘one clic’-systeem). De FSMA zal in het bijzonder toezien op de naleving van dit beginsel in het kader van de goedkeuring en het gebruik van canvassen voor lijsten van financiële producten (zie FAQ nr. 1).


1 Ratings als bedoeld in artikel 24, § 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Onverminderd de naleving van andere geldende bepalingen, in het bijzonder de algemene vereisten als bedoeld in artikel 11 van het voormelde koninklijk besluit van 25 april 2014.
2 Zie punt 3.4.2. van circulaire FSMA_2015_16 van 27/10/2015 over de geldende regels voor de reclame bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.