search_api_autocomplete

8. Overgangsregeling voor de crowdfundingplatformen die vóór 10 november 2021 al actief waren

 • 8.1. Op wie is die overgangsregeling van toepassing?

  De overgangsregeling is van toepassing op de personen die, op 10 november 2021:

  • hetzij, met toepassing van de wet van 18 september 2016, door de FSMA als crowdfundingplatform waren vergund;
  • hetzij, als gereglementeerde ondernemingen, de FSMA in kennis hadden gesteld van hun voornemen om, als gewone professionele activiteit, op het Belgisch grondgebied crowdfundingdiensten te verstrekken, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit (artikel 5, § 2, van de wet van 18 december 2016).

  De overgangsperiode geldt enkel voor de crowdfundingdiensten die vóór 10 november 2021 bestonden. Wil u vanaf 10 november 2021 nieuwe crowdfundingdiensten aanbieden die onder de toepassing van de Europese Verordening vallen, dan gelden de vereisten van de Europese Verordening voor die diensten. Voor die nieuwe diensten bent u dus verplicht een vergunningsaanvraag in te dienen.

 • 8.2. Wanneer eindigt de overgangsperiode?

  De overgangsperiode eindigt op het moment waarop de betrokkene een vergunning verkrijgt als crowdfundingdienstverlener, en uiterlijk op 10 november 2022. Op die datum zullen enkel de dienstverleners die, conform de Europese Verordening, zijn vergund, in Europa de crowdfundingdiensten mogen aanbieden waarop de vergunning betrekking heeft.

  Bestaande crowdfundingplatformen moeten dus een nieuwe vergunningsaanvraag indienen op basis van de Europese Verordening, zodat ze op 10 november 2022 vergund zijn. De FSMA spreekt zich binnen 3 maanden na ontvangst van een volledig dossier uit (zie FAQ 16).

  Een platform die zijn nieuwe vergunning nog niet heeft ontvangen na afloop van de overgangsperiode, mag geen nieuwe crowdfundingdiensten meer aanbieden. Het platform zal geen nieuwe projecten mogen aanvaarden zolang het geen vergunning als crowdfundingdienstverlener heeft verkregen conform de Europese Verordening.

 • 8.3. Wat houdt de overgangsperiode in?

  De betrokken personen kunnen hun activiteiten blijven verrichten conform de wet van 18 december 2016, zoals die van kracht was op 9 november 2021, tot ze hun 'nieuwe' vergunning hebben verkregen, en uiterlijk tot 10 november 2022.

  Er komt een vereenvoudigde vergunningsprocedure voor de crowdfundingplatformen waarvoor de overgangsregeling geldt (zie FAQ 9).

 • 8.4. Hoe zit het de crowdfundingplatformen die krachtens de wet van 18 december 2016 zijn vergund, en een financieringsvehikel (special purpose vehicle) gebruiken?

  Voor de crowdfundingplatformen waarvoor de overgangsregeling geldt, en die financieringsvehikels gebruiken, blijft na 10 november 2022 het oude artikel 28 van de wet van 18 december 2016 over financieringsvehikels gelden voor de beleggingen die ze tot de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe wethebben verricht, en dit tot de beëindiging van de betrokken beleggingen.