search_api_autocomplete
Home

C.2.5. Welke zijn de verplichtingen van uw (ex-)werkgever ten aanzien van de tekorten bij Apra Leven? Moet uw (ex-)werkgever uw volledig bij Apra opgebouwd aanvullend pensioen uitbetalen?

Voor uw werkgever vloeien er verplichtingen voort

 • enerzijds uit zijn pensioentoezegging die onderdeel uitmaakte van uw arbeidsovereenkomst;
 • en anderzijds uit de wet zelf : de rendementsverplichting, die verschillend is naargelang het type van pensioentoezegging.

De verplichtingen die voor uw (ex-)werkgever voortvloeien uit zijn pensioentoezegging verschillen naargelang de aard van die pensioentoezegging. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties en de toezeggingen van het type vaste bijdragen:

 • Pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties

  Bij dit type pensioenplan belooft de werkgever een welbepaald aanvullend pensioen op het ogenblik dat u met pensioen gaat, zelfs al betaalt de verzekeringsonderneming het pensioen niet of niet volledig uit.

  Uw (ex-)werkgever is verplicht het volledige bedrag waarop u volgens het pensioenreglement aanspraak kan maken bij pensionering uit te betalen.

  DAARENBOVEN legt de wet aan de werkgevers ook een rendementsverplichting op. De aangeslotenen hebben bij pensionering minstens recht op het bedrag van de gestorte werknemersbijdragen, eventueel onder aftrek van bepaalde kosten, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgestelde rentevoet. Meer informatie.

  Indien er bij pensionering van een aangeslotene een tekort zou bestaan ten opzichte van deze minimale rendementswaarborg, moet de werkgever het verschil bijpassen en dit ongeacht de oorzaak van het tekort.
 • Pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen (zonder contractuele rendementsgarantie)

  Bij dit type pensioenplan verbindt de werkgever zich enkel tot de regelmatige betaling van de in het pensioenreglement vastgestelde bijdragen aan de verzekeringsonderneming. De omvang van het uiteindelijke pensioen hangt af van opbrengst van de beleggingen van de verzekeringsonderneming.

  Uw werkgever is in dit geval niet verplicht om het verlies door Apra Leven van reeds opgebouwde reserves, te vergoeden.

  MAAR: de wet legt aan de werkgevers ook een rendementsverplichting op. De aangeslotenen hebben bij pensionering minstens recht op het bedrag van de gestorte bijdragen, eventueel onder aftrek van bepaalde kosten, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgestelde rentevoet. Meer informatie.

  Indien er bij de pensionering van een aangeslotene een tekort zou bestaan ten opzichte van deze minimale rendementswaarborg, moet de werkgever het verschil bijpassen en dit ongeacht de oorzaak van het tekort.

  U heeft dus in ieder geval recht op het bedrag van die minimale rendementswaarborg.