search_api_autocomplete

Aanvullend pensioen voor werknemers

Lijsten
Wetgeving
Wetten
Koninklijke besluiten
Ministeriële besluiten
Reglementen
Circulaires en mededelingen
Circulaires
Mededelingen
Standpunten van de FSMA
Deze rubriek is bestemd voor de pensioeninstellingen en de inrichters, alsook voor alle beroepsbeoefenaars uit de sector van de aanvullende pensioenen (commissarissen, aangewezen actuarissen, interne auditoren, compliance officers, advocaten, consultants, …). Doelstelling van deze rubriek is bij te dragen tot een grotere voorspelbaarheid van het optreden van de FSMA op het vlak van het toezicht op de pensioenen door de sector te informeren over de verwachtingen van de FSMA in het kader van haar toezicht. De in deze rubriek gepubliceerde standpunten liggen ten grondslag aan het door de FSMA uitgeoefende toezicht en kunnen een rol spelen bij de maatregelen die zij neemt en de sancties die zij oplegt. Deze rubriek bundelt de beslissingen van het Directiecomité van de FSMA die verband houden met de interpretatie door de FSMA van de WAP en haar uitvoeringsbesluiten. Bij het nemen van zijn beslissingen houdt het Directiecomité van de FSMA rekening met de geldende reglementering, de verschillende interpretaties die in voorkomend geval aan die reglementering worden gegeven, en alle elementen die nuttig kunnen zijn voor de beoordeling door het Directiecomité. Die beslissingen worden genomen onverminderd de eventuele bevoegdheid van de hoven en rechtbanken en de beslissingen die deze bij de uitoefening daarvanhebben genomen. Het is mogelijk dat de FSMA een eerder ingenomen standpunt voor de toekomst herziet in het licht van de rechtspraak, interpretaties of andere concrete elementen. Ook wijzigingen in de geldende reglementering kunnen ertoe leiden dat de FSMA haar standpunten herziet. Vanaf 1 januari 2015 zal deze rubriek stapsgewijs gevoed worden met beslissingen van het Directiecomité die relevant kunnen zijn voor de beroepsbeoefenaars. Deze rubriek bevat zeker geen exhaustieve opsomming van alle beslissingen van het Directiecomité op het vlak van het toezicht op de pensioenen.
Toepassingsgebied van de WAP
Het begrip ‘aanvullend pensioen’
De pensioentoezegging - externalisatie
De pensioentoezegging - inhoud
Pensioentoezegging – Aansluiting en uittreding
Aansluiting
Uittreding
Algemeen
Aanzuivering van de reserves en van de rendementswaarborg
Instelling die de winsten deelt en de kosten beperkt
Keuzes, procedures en termijnen
Behandeling van de overlijdensdekking bij uittreding
Behoud van de reserves zonder wijziging van de pensioentoezegging
Dekking overlijden die overeenstemt met de terugbetaling van de reserves als enige wijziging van de pensioentoezegging
Overdracht naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever
Onthaalstructuur
De pensioentoezegging – invoering, wijziging, opheffing
De pensioentoezegging – verworven rechten
De pensioentoezegging - vereffening
Informatie en raadpleging over het aanvullend pensioen
Verandering van pensioeninstelling (met of zonder overdracht van reserves)
Procedure voor verandering van pensioeninstelling of overdracht van reserves
De pensioentoezegging – insolventie van de pensioeninstelling
Vertrekpunt van de verjaring
Vorderingen tussen werknemers/aangeslotenen en inrichter/pensioeninstelling
Tweejaarlijkse verslagen
Vragen en antwoorden (FAQ)
Adviesorganen