search_api_autocomplete

Raad voor Aanvullende Pensioenen

Onder de benaming 'Raad voor Aanvullende Pensioenen', werd door de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (WAP) een orgaan ingesteld dat belast werd met de regelmatige opvolging van de toepassing van de bepalingen van de WAP en met een periodieke evaluatie hiervan. Hij kon op verzoek of uit eigen beweging adviezen of aanbevelingen formuleren ter attentie van de FSMA of van de bevoegde ministers.

Deze Raad werd opgeheven door artikel 45 van de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.