search_api_autocomplete

Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Onder de benaming 'Raad voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen', werd door de Programmawet (I) van 24 december 2002 (Wet op de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen of WAPZ) een orgaan ingesteld dat belast werd met de regelmatige opvolging van de toepassing van de bepalingen van de WAPZ en met een periodieke evaluatie hiervan. Hij kon op verzoek of uit eigen beweging adviezen of aanbevelingen formuleren ter attentie van de FSMA of van de bevoegde ministers. 

Deze Raad werd opgeheven door de artikelen 34 en 37 van de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot insteling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers.