search_api_autocomplete

Overzicht pensioeninstellingen art. 22 Wet 12-07-1957

Overdracht reserves in geval van uittreding (artikel 32 WAP) - Instellingen erkend overeenkomstig artikel 22 van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden

Artikel 32 van de wet op de aanvullende pensioenen (WAP) reguleert de overdraagbaarheid van de reserves in geval van uittreding van de aangeslotene. Bij uittreding anders dan door overlijden of door pensionering, heeft de aangeslotene de keuze omtrent zijn pensioenreserves.
Een van de mogelijkheden bestaat erin om zijn verworven reserves, desgevallend aangevuld tot de bedragen gewaarborgd met toepassing van artikel 24 van de WAP, over te dragen naar een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de regels vastgesteld door de Koning (artikel 32, § 1, 2° WAP).

Het betreft voornamelijk de instellingen die over een erkenning beschikken overeenkomstig artikel 22 van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden. Zij moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, vastgelegd in het KB van 14 november 2003 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de verzekeringsondernemingen en –instellingen met het oog op het uitoefenen van de verzekeringsverrichtingen bedoeld in het KB van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij KB nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

De volgende instellingen genieten conform artikel 6 van het KB van 14 november 2003 momenteel van een voorlopige erkenning:

Toestand op 7 december 2021

 • AG Insurance, NV [0079]
  T.a.v. Dienst Service to Affiliates
  Emile Jacqmainlaan 53
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 664 13 23
  Tel.: +32 2 664 81 11 (alg.)
  E-mail: Affiliates.employeebenefits@aginsurance.be
   
 • Allianz Benelux, NV [97]
  Lakensestraat 35
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 895 17 77
  Tel.: +32 2 214 61 11 (alg.)
  E-mail: employeebenefits@allianz.be
   
 • AXA Belgium, NV [39]
  T.a.v. Mevr. Lydia Van Gestel
  Vorstlaan 25
  1170 Brussel
  Tel.: +32 2 622 72 99
  Tel.: +32 2 678 61 11 (alg.)
  E-mail: Lydia.vangestel@axa.be
   
 • Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen [346]
  Marketing Leven
  Stoofstraat 12
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 509 04 58
  Tel.: +32 2 509 04 11 (alg.)
  Fax: +32 2 509 06 00
  E-mail: life.solutions@federale.be

 • KBC Verzekeringen, NV [0014]
  T.a.v. Contactcel Leven Ondernemingen
  Professor Roger Van Overstraetenplein 2
  3000 Leuven
  Tel.: +32 16 24 25 00
  Tel.: +32 16 24 33 33 (alg.)
  E-mail: leven.ondernemingen@verz.kbc.be