search_api_autocomplete
Home

Overdracht van de verworven reserves in het kader van een groepsverzekering en KB Leven

FSMA_Standpunt

Artikel 17, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit Leven stelt dat, in voorkomend geval, de afkoopwaarde van een verzekeringsovereenkomst slechts vereffend wordt ten belope van het kapitaal overlijden en dat het saldo van de theoretische afkoopwaarde wordt aangewend voor het verzekeren van prestaties bij leven betaalbaar onder dezelfde voorwaarden als de prestaties bij leven van de oorspronkelijke verrichting.

Deze bepaling kan niet worden toegepast bij overdracht van de verworven reserves in het kader van een groepsverzekering die onderworpen is aan de WAP. Met toepassing van artikel 32 van de WAP mag de aangeslotene immers beslissen om zijn totale verworven reserve over te dragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe inrichter, naar een pensioeninstelling die de winst verdeelt en de kosten beperkt, of naar de onthaalstructuur.

De enige mogelijke beperking voor de overdracht van de verworven reserves is opgenomen in artikel 32, § 1, laatste lid van de WAP, namelijk wanneer op een gedeelte van de reserves een voorschot of inpandgeving werd gedaan.

Op grond van het beginsel van de hiërarchie van de normen, primeert de WAP voor dit aspect op het KB Leven. De WAP vormt tevens een lex specialis ten aanzien van het KB Leven.