search_api_autocomplete

FSMA-standpunten

Met deze rubriek wenst de FSMA bij te dragen tot een grotere voorspelbaarheid van haar optreden door te informeren over de interpretatie door de FSMA van de wetgeving onder haar toezicht. Bij de uitoefening van haar toezicht past de FSMA de standpunten toe die in deze rubriek gepubliceerd zijn en die een rol kunnen spelen bij de maatregelen die zij neemt en de sancties die zij oplegt.

Deze rubriek bundelt de beslissingen van het directiecomité van de FSMA die verband houden met de interpretatie door de FSMA van de wetgeving onder haar toezicht. Deze beslissingen worden genomen met toepassing van het recht zoals het op dat ogenblik geldt en onverminderd de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken ter zake. Het is dan ook mogelijk dat de FSMA een eerder ingenomen standpunt voor de toekomst herziet in het licht van de rechtspraak, wijzigingen in de geldende reglementering of andere concrete elementen.

Deze rubriek wordt stapsgewijs gevoed met beslissingen van het directiecomité die relevant kunnen zijn voor de beroepsbeoefenaars. Deze rubriek bevat zeker geen exhaustieve opsomming van alle beslissingen van het directiecomité.

De standpunten in deze rubriek worden niet langer opgenomen in de FSMA-jaarverslagen.

FSMA-standpunten
Wat is ‘raad over financiële planning’?
FSMA_Standpunt_2022_02
Overdracht van reserves in het kader van de WAPBL
FSMA_Standpunt_2021_03
Overdracht van reserves in het kader van de WAPZ
FSMA_Standpunt_2021_02
Bewijslast in verzekeringscontracten
FSMA_Standpunt_2020_01
Vastgoedgeheel
FSMA_Standpunt_2016_02