search_api_autocomplete
Home

Prospectus: vereisten inzake jaarlijkse historische financiële informatie - nood aan een audit van de rekeningen

FSMA_Standpunt_2017_02

In het kader van een prospectus voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op het Belgische grondgebied of voor de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, moeten in principe geauditeerde jaarrekeningen en de bijhorende auditverslagen worden verstrekt van, naargelang het geval, de emittent en/of de emittent van de onderliggende effecten, wanneer:

  • Richtlijn 2003/71/EG[1] (de Prospectusrichtlijn) van toepassing is en een prospectus moet worden opgesteld conform Verordening (EG) nr. 809/2004[2] van de Commissie (de Prospectusverordening), of
  • de emittent ervoor kiest om, hoewel de Prospectusrichtlijn niet verplicht van toepassing is, een prospectus op te stellen conform de Prospectusverordening, in het kader van een 'opt-in' teneinde het te kunnen 'pasporteren' in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

Volgens de Prospectusverordening bevat het prospectus immers onder meer:

  • 'gecontroleerde historische financiële informatie over de laatste (...) boekjaren (...) en het accountantsverslag[3] voor elk van die (...) jaren', alsook
  • een 'verklaring dat de historische financiële informatie aan een accountantscontrole[4] onderworpen is (…)'[5].

Voor de vereisten inzake de jaarlijkse historische financiële informatie, hanteert de Prospectusverordening de termen 'accountantscontrole / gecontroleerde historische financiële informatie' en 'accountantsverslag / controleverslag' (of vergelijkbare termen).

De FSMA is dan ook van oordeel dat met het opstellen van een verslag van beperkt nazicht niet kan worden voldaan aan de voormelde vereisten van de Prospectusverordening over de jaarlijkse historische financiële informatie.

 


[1]    Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG.

[2]    Verordening (EG) Nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft.

[3]    In de Prospectusverordening gebruikt men de in Nederland meer gebruikelijke term accountantsverslag (in de Engelstalige versie van de verordening gebruikt men de term 'audit report', in de Franstalige versie 'rapport d’audit').

[4]    In de Engelstalige versie van de Prospectusverordening heeft men het opnieuw over 'audit' en in de Franstalige over 'informations vérifiées'.

[5]    Zie Bijlage I, punt 20.1 en 20.4.1. Vergelijkbaar hiermee zijn ook bijlage IV, punt 13.1 en 13.3.1, bijlage VII, punt 8.2, bijlage IX, punt 11.1 en 11.3.1, bijlage X, punt 20.1 en 20.3.1, bijlage XI, punt 11.1 en 11.3.1, bijlage XVII, punt 4.1, bijlage XXIII, punt 15.1 en 15.4.1, bijlage XXV, punt 20.1 en 20.3.1, bijlage XXVI, punt 13.1 en 13.2.1, bijlage XXVII, punt 11.1 en 11.2.1, bijlage XXVIII, punt 20.1 en 20.2.1, en bijlage XXIX, punt 11.