search_api_autocomplete
Home

Vermelding van de doelmarkt in prospectussen van emittenten die niet onder MiFID II vallen

FSMA_Standpunt_2019_04

De FSMA acht het wenselijk om de doelmarkt niet te vermelden in prospectussen van emittenten die niet onder MiFID II vallen omdat die informatie niet is opgesteld door of relevant is voor de emittent en omdat zij als misleidend zou kunnen worden beschouwd. De prospectusverordening vereist niet dat het prospectus informatie over de doelmarkt bevat. Bovendien gelden de productgovernanceregels niet voor emittenten die geen beleggingsondernemingen zijn. Zelfs als deze informatie nuttig zou worden geacht, kan niet worden ontkend dat dit tegelijk kan worden geacht in te gaan tegen de logica achter de MiFID II-governanceregels voor beleggingsproducten: dat MiFID II geen verplichting oplegt om de doelmarkt voor een product te publiceren, valt te verklaren door het feit dat het de verantwoordelijkheid van de distributeur is om een product aan te bieden aan een cliënt die tot de doelmarkt behoort. Volgens de MiFID II-logica is het niet aan de cliënt om te beoordelen of hij al dan niet tot de doelmarkt behoort. Als de doelmarkt toch in een prospectus zou worden vermeld, zou dat dus kunnen worden gezien als een manier voor een onderneming om haar verantwoordelijkheden onder MiFID II inzake governance voor beleggingsproducten te ontlopen.

Als de emittent en de producent toch een clausule over de doelmarkt wensen op te nemen, mag die informatie – volgens de FSMA – enkel in het prospectus of in andere documenten over de aanbieding worden vermeld als aan bepaalde voorwaarden is voldaan:

  1. De beschrijving van de doelmarkt mag niet als een selling restriction worden gebruikt.
  2. Het is niet aangewezen om in het prospectus informatie te vermelden die geen verband houdt met de doelstelling daarvan. Dat geldt met name voor de vrijwaringsbedingen in de relatie tussen de producent en de distributeur of de eindbeleggers.
  3. De informatie over de doelmarkt moet coherent zijn in het hele prospectus. Zo mogen de bij de risicofactoren vermelde vereisten inzake kennis of ervaring van de belegger bijvoorbeeld niet afwijken van de desbetreffende vereisten in de clausule over de doelmarkt.
  4. De beschrijving van de doelmarkt moet duidelijk vermelden dat de betrokken beleggingsonderneming verantwoordelijk is, en niet de emittent (of het prospectus mag hoogstens vermelden dat de emittent verantwoordelijk is voor de correcte weergave van de informatie ontvangen van de producent).