search_api_autocomplete
Home

Opeenvolgende overdrachten van reserves in het kader van de WAP

FSMA_Standpunt_2021_01

Conform artikel 32, § 1, eerste lid, 1°, 2°, en 3°, b) en §3, derde lid van de WAP heeft een aangeslotene bij uittreding te allen tijde het recht om de overdracht van zijn reserves te vragen aan zijn pensioeninstelling, die dit niet kan weigeren, naar

  1. de pensioeninstelling van : 
    1. ofwel de nieuwe werkgever met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, indien hij wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van die werkgever;
    2. ofwel de nieuwe rechtspersoon, bedoeld in artikel 3, § 1, 5°, a), waaronder de werkgever ressorteert met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, indien hij wordt aangesloten bij de pensioentoezegging van die rechtspersoon;
  2. een pensioeninstelling die de totale winst onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves verdeelt en de kosten beperkt volgens de regels vastgesteld door de Koning;
  3. de onthaalstructuur van de oude inrichter indien het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst erin voorziet.          

De aangeslotene behoudt dit recht, ook nadat hij zijn reserves reeds een eerste keer heeft overgedragen. Het spreekt voor zich dat in dat geval de garantieverplichtingen van de inrichter in het kader van artikel 24 niet opnieuw spelen.

Bij een eerste overdracht mag de pensioeninstelling van de ex-inrichter, gelet op artikel 29 van de WAP, geen kosten aanrekenen.

Conform artikel 32, §1, tweede lid van de WAP moet de pensioeninstelling van een nieuwe inrichter de verworven reserves die naar haar worden overgedragen, kosteloos aanvaarden.