search_api_autocomplete
Home

Omzetting van een pensioenkapitaal in een tijdelijke en/of uitgestelde rente - Werknemers

FSMA_Standpunt_2018_05

Wanneer een pensioentoezegging voorziet dat een prestatie wordt uitgekeerd als kapitaal, dan heeft de aangeslotene of rechthebbende het recht om dit kapitaal om te zetten naar een levenslange rente op grond van artikel 28, § 1 van de WAP juncto artikel 19, § 1 van het KB WAP.

Voorgaande belet niet dat daarnaast bijkomende omzettingsmogelijkheden kunnen worden voorzien in het pensioenreglement buiten artikel 28, §1 van de WAP om, bijvoorbeeld door de aangeslotenen het recht te geven te opteren voor een tijdelijke en/of een uitgestelde rente. Dergelijke rentevormen zijn volgens de FSMA niet onderworpen aan de minimumvereisten van artikel 19 van het KB WAP. Dit artikel is immers enkel van toepassing op de rentes die uitvoering geven aan artikel 28, § 1 van de WAP, zijnde onmiddellijk ingaande en levenslange rentes.

Het voorzien van bijkomende omzettingsmogelijkheden doet geen afbreuk aan het recht van de aangeslotene om op grond van artikel 28, § 1 van de WAP de omzetting van zijn pensioenkapitaal te vragen in een onmiddellijk ingaande en levenslange rente die beantwoordt aan de minimumvereisten van artikel 19, § 1 van het KB WAP (zie https://www.fsma.be/nl/opinion/omzetting-kapitaal-naar-rente-welk-rente…).

Het is noodzakelijk dat zowel de inrichter als de pensioeninstelling ondubbelzinnig communiceren, inzonderheid in het pensioenreglement en in de communicatie naar aanleiding van de pensionering, over álle uitbetalingsmogelijkheden, met inbegrip van de mogelijkheid die wordt voorzien in artikel 28, § 1 van de WAP (i.e. de mogelijkheid tot omzetting van de pensioenprestatie in een levenslange rente).