search_api_autocomplete
Home

Verwervingsperiode van één jaar – in aanmerking nemen van de aansluiting bij een andere pensioentoezegging van dezelfde inrichter

FSMA_Standpunt

Artikel 17, tweede lid van de WAP stelt dat indien de werknemer op het ogenblik van de aansluiting reeds aangesloten was bij een andere pensioentoezegging van dezelfde inrichter, de periode van aansluiting bij die pensioentoezegging in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de verwervingsperiode van één jaar zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

De FSMA is van oordeel dat artikel 17, tweede lid van de WAP uitsluitend toepassing vindt wanneer een werknemer die in dienst is bij eenzelfde inrichter, achtereenvolgens wordt aangesloten bij een eerste pensioentoezegging en onmiddellijk daarna bij een andere pensioentoezegging. Volgens de memorie van toelichting bij de WAP heeft artikel 17, tweede lid immers tot doel te vermijden dat wanneer een aangeslotene bij dezelfde werkgever overstapt van de ene pensioentoezegging naar de andere , hij nog een jaar zou moeten wachten vooraleer hij aanspraak kan maken op verworven reserves, terwijl hij reeds aangesloten was bij het eerste plan.

Volgens de FSMA is dit artikel dus niet van toepassing als de aansluiting bij de tweede pensioentoezegging niet onmiddellijk volgt op het einde van de actieve aansluiting bij de eerste pensioentoezegging.