search_api_autocomplete
Home

Eénmalige premie – beëindiging arbeidsovereenkomst

FSMA_Standpunt

Elk pensioenstelsel wordt beheerst door een pensioenreglement, conform artikel 5, § 2 van de WAP. Dit document bepaalt alle rechten en verplichtingen van de inrichter, van de werkgever, van de aangeslotenen en van hun rechthebbenden. Het reglement stelt de aansluitingsvoorwaarden vast en de regels inzake de uitvoering van het pensioenstelsel (artikel 3, § 1, 9° van de WAP).

Een aanvullend pensioen kan enkel toegekend worden op basis van de in het pensioenreglement bepaalde verplichte stortingen ter aanvulling van een wettelijk pensioen (artikel 3, § 1, 1° van de WAP). Hieruit moet worden afgeleid dat het niet mogelijk is om een éénmalige premie te storten in het kader van een pensioenstelsel naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aangeslotene, zonder dat deze storting een juridische basis heeft in het pensioenreglement. (bv. de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding of de betrokken vergoeding in aanmerking nemen voor de toepassing van de pensioentoezegging).

Het is daarenboven niet mogelijk om de storting van een éénmalige premie te laten afhangen van de keuze van de aangeslotene of van de inrichter.

Ten slotte moeten de stortingen voorzien in het pensioenreglement in overeenstemming zijn met artikel 14 van de WAP.

Indien bijkomende voordelen zouden worden toegekend in het kader van een individuele pensioentoezegging, moet bovendien rekening gehouden worden met de bijzondere regels die de toekenning van een individuele pensioentoezegging beheersen.