search_api_autocomplete

Bonusplan - Voorwaarden

FSMA_Standpunt

Het is mogelijk om een bonusplan in te voeren, m.a.w. een pensioenstelsel waarbij de uitkering en/of de omvang van de premie gekoppeld zijn aan het behalen van verschillende individuele of gezamenlijke doelstellingen.

Een dergelijk plan wordt beschouwd als conform aan [artikel 13, tweede lid van de WAP] voor zover de voorwaarden voor het toekennen van de bonus (op grond waarvan de premie wordt berekend) evenals de omvang van de bonus uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het pensioenreglement en volledig losstaan van de beoordeling door de werkgever.

Bovendien moet bij een bonusplan het verbod worden nageleefd op het maken van een ongeoorloofd verschil in behandeling als bedoeld in artikel 14 van de WAP. De aansluitings- en toekenningsvoorwaarden mogen dus niet zodanig worden omschreven dat er een ongeoorloofd verschil kan worden gemaakt tussen de werknemers.

Tot slot kan zich bij een bonusplan de situatie voordoen dat er het eerste jaar van aansluiting in het kader van het pensioenplan geen enkele premie wordt uitgekeerd omwille van het behaalde resultaat. Bijgevolg is de verworven reserve na één jaar gelijk aan nul. Toch wordt beschouwd dat een bonusplan geen inbreuk vormt op artikel 23 van de WAP. Er zal slechts sprake zijn van een overtreding van artikel 23 van de WAP als het pensioenreglement zelf impliceert dat de verworven reserve voor bepaalde aangeslotenen na één jaar gelijk is aan nul. Bonusplannen waarbij de reserve na één jaar niet per definitie nul is maar waarbij de opbouw van de rechten afhangt van een onzekere gebeurtenis zodat de mogelijkheid bestaat dat de reserve gelijk is aan nul, vormen daarentegen geen omzeiling van artikel 23 van de WAP.