search_api_autocomplete
Home

Ondernemingspensioentoezegging: opeenvolgende arbeidsovereenkomsten en verwervingsperiode van één jaar

FSMA_Standpunt

Als een werknemer bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet ten minste gedurende één jaar (of minder naargelang de bepalingen van het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst) was aangesloten bij de pensioentoezegging, en deze toezegging conform artikel 17, eerste lid van de WAP een verwervingsperiode van één jaar (of een kortere periode) oplegt, kan deze werknemer geen aanspraak maken op verworven reserves en prestaties voor die aansluitingsperiode. Als de werknemer naderhand een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluit met de inrichter zal er een nieuwe aansluiting plaatsvindenen zal er een nieuwe verwervingsperiode van één jaar beginnen te lopen. Artikel 17, eerste lid van de WAP beoogt inderdaad te vermijden dat pensioeninstellingen verplicht zouden worden om zeer lage pensioenrechten te beheren, waarbij de administratieve kosten niet in een redelijke verhouding staan tot de omvang van het pensioenvoordeel.

De FSMA is evenwel de mening toegedaan dat als de latere nieuwe arbeidsovereenkomst onmiddellijk (i.e. zonder enige onderbreking) volgt op de eerste arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur), en de aangeslotene in het kader van deze latere nieuwe arbeidsovereenkomst deelneemt aan hetzelfde pensioenplan, de duur van beide opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in aanmerking moet worden genomen om te bepalen wanneer de verwervingsperiode van één jaar aansluiting bij de pensioentoezegging bedoeld in artikel 17, eerste lid verstrijkt . In deze hypothese wordt de aansluiting bij het pensioenplan immers niet daadwerkelijk beëindigd door de beëindiging van de eerste arbeidsovereenkomst aangezien er onmiddellijk een andere arbeidsovereenkomst op volgt die voorziet in een aansluiting bij het betrokken pensioenplan. Rekening houdend met de ratio legis van artikel 17, eerste lid lijkt het moeilijk te verantwoorden dat er een nieuwe verwervingsperiodeperiode (van één jaar of minder zoals bepaald in het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst) zou ingaan bij de ingang de tweede arbeidsovereenkomst: de pensioeninstelling beschikt immers reeds over alle gegevens en de aansluitingsperiodes volgen elkaar onmiddellijk op.