search_api_autocomplete
Home

Toelaatbaarheid van medische onderzoeken in het kader van een onthaalstructuur

FSMA_Standpunt

Bij onthaalstructuren die worden opgericht voor het beheer van de reserves van werknemers die ervoor kiezen om hun verworven reserves bij de onthaalstructuur van de vroegere inrichter achter te laten, worden de werknemers van wie de reserves aan de onthaalstructuur worden overgedragen, verder als aangeslotenen in de zin van de WAP beschouwd. Omdat artikel [13, vierde lid, van de WAP] is geformuleerd in hoofde van de aangeslotenen, is het ook van toepassing op de onthaalstructuren.

In de mate dat de onthaalstructuur een overlijdensdekking bevat, kan de keuze om de reserves naar de onthaalstructuur over te dragen, worden aangemerkt als een keuze met betrekking tot de omvang van de overlijdensdekking, in welk geval een medisch onderzoek is toegelaten.

Indien uit het medisch onderzoek een verhoogd risico blijkt, vallen de eventuele bijpremies bij gebrek aan een arbeidsrechtelijke relatie ten laste van de individuele reserve.

Bij onthaalstructuren die zijn opgericht met het oog op het beheer van de aan de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever overgedragen reserves, kan – bij overdracht van de reserves – steeds een medisch onderzoek worden gevraagd, in zoverre die reserves betrekking hebben op de eerdere dienstjaren toen er nog geen arbeidsrechtelijke relatie bestond tussen de werknemer en de nieuwe inrichter. In voorkomend geval, valt de bijpremie ten laste van de individuele reserve.