search_api_autocomplete
Home

Verworven reserves en wiskundige reserves

FSMA_Standpunt

Er dienen twee noties van ‘verworven reserves’ te worden onderscheiden: de notie van verworven reserves in de zin van de WAP verschilt van de notie van verworven reserves (wiskundige reserves) in de zin van artikel 52 van het KB Leven. De bedragen die bedoeld worden met die twee noties zijn niet noodzakelijk identiek, in het bijzonder wat de pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties betreft.

De verworven reserves in de zin van de WAP verwijzen naar de pensioentoezegging van de inrichter ten aanzien van de aangeslotene. De wiskundige reserves zijn dan weer verbonden aan de verzekeringsovereenkomst en maken deel uit van de verplichtingen van de verzekeringsonderneming.

In de informatie die wordt meegedeeld aan de aangeslotene, met name de pensioenfiche en de uittredingsdocumenten, moeten de verworven reserves worden vermeld als bedoeld in de WAP. Artikel 6, § 1, tweede lid van het KB WAP stelt evenwel dat de verworven reserves voor de pensioentoezeggingen die het voorwerp uitmaken van een verzekeringsovereenkomst minstens gelijk moeten zijn aan het bedrag van de verworven reserves bedoeld in artikel 52 van het KB Leven (de wiskundige reserves). M.a.w., als het bedrag van de wiskundige reserves hoger is dan het bedrag van de verworven reserves in de zin van de WAP, wordt in de documenten voor de aangeslotenen het bedrag van de wiskundige reserves vermeld als verworven reserves. Op de inrichter rust evenwel geen enkele verplichting ten aanzien van deze wiskundige reserves, bijvoorbeeld in geval van insolventie ven de verzekeringsonderneming.