search_api_autocomplete
Home

Werkloosheid met bedrijfstoeslag en uittreding

FSMA_Standpunt

Conform artikel 3, § 1, 11° van de WAP treedt een aangeslotene uit wanneer zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit geldt ook wanneer de aangeslotene toetreedt tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. De WAP bevat geen enkele specifieke regels voor die situatie.

Het feit dat fiscale circulaires toestaan dat tijdens de periode van werkloosheid met bedrijfstoeslag bijdragen worden betaald in het kader van de pensioentoezegging, betekent niet dat mag worden afgeweken van de bepalingen in de WAP inzake uittreding. De procedure in artikel 31 en volgende van de WAP moet dan ook in alle gevallen worden nageleefd en de aangeslotene beschikt over alle keuzemogelijkheden die de WAP biedt in geval van uittreding.