search_api_autocomplete
Home

Verwervingsperiode van één jaar – welke prestaties komen hiervoor in aanmerking?

FSMA_Standpunt

Artikel 17 van de WAP bevat een uitzondering op het beginsel van de onmiddellijke aansluiting als bedoeld in artikel 13 van de WAP. Deze uitzondering geldt uitsluitend voor de rechten met betrekking tot het rustpensioen (dekking leven) die zijn opgebouwd met werkgeversbijdragen. In het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst mag dan ook worden bepaald dat de aangeslotene pas na één jaar aansluiting (of een kortere periode) aanspraak kan maken op verworven reserves en prestaties.

De uitzondering van artikel 17 van de WAP geldt niet voor de overlijdensdekking zodat er overlijdensprestaties verschuldigd zijn ingeval de aangeslotene zou overlijden in de loop van het eerste aansluitingsjaar.

Dezelfde regel geldt voor de solidariteitsprestaties in een sociaal pensioenstelsel. Of er solidariteitsprestaties verschuldigd zijn of niet, mag niet afhangen van de duur van de aansluiting bij de pensioentoezegging.