search_api_autocomplete
Home

Overdracht van de verworven reserves ingevolge uittreding en medisch onderzoek

FSMA_Standpunt

Artikel 32, § 1 van de WAP bevat de verschillende keuzemogelijkheden die de aangeslotene heeft bij uittreding. Een van de mogelijkheden is om de verworven reserves (desgevallend aangevuld tot het bedrag van de rendementswaarborg) over te dragen: naar de pensioeninstelling van de nieuwe inrichter, naar een pensioeninstelling die de winst verdeelt onder de aangeslotenen en de kosten beperkt conform de WAP en het KB WAP, of naar een onthaalstructuur, als het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst hierin voorzien.

Aan deze overdrachtsmogelijkheden kan niet de verplichting worden gekoppeld om een geneeskundig onderzoek te ondergaan.

Een pensioentoezegging die een geneeskundig onderzoek oplegt met het oog op de overdracht, beperkt op onregelmatige wijze de keuzemogelijkheden van de aangeslotenen als bedoeld in de WAP en is dan ook in strijd met de WAP.