search_api_autocomplete
Home

C.4.2.6. Welke zijn de verplichtingen van uw ex-werkgever ten aanzien van de tekorten bij Apra Leven. Moet uw ex-werkgever de tekorten bij Apra Leven opnieuw financieren?

Voor uw ex-werkgever vloeien er verplichtingen voort

 • enerzijds uit zijn pensioentoezegging die onderdeel uitmaakte van uw arbeidsovereenkomst;
 • en anderzijds uit de wet zelf: de rendementsverplichting, die verschillend is naargelang het type van pensioentoezegging.

De verplichtingen die voor uw ex-werkgever voortvloeien uit zijn pensioentoezegging verschillen naargelang de aard van die pensioentoezegging. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties en de toezeggingen van het type vaste bijdragen:

 • Pensioentoezeggingen van het type vaste prestaties

  Bij dit type pensioenplan belooft de werkgever een welbepaald aanvullend pensioen op het ogenblik dat u met pensioen gaat, zelfs al betaalt de verzekeringsonderneming het pensioen niet of niet volledig uit.

  Uw ex-werkgever is verplicht uw reeds opgebouwde pensioenrechten opnieuw op te bouwen bij een andere pensioeninstelling of voor overdracht naar een andere pensioeninstelling ter beschikking te stellen.

  DAARENBOVEN legt de wet aan de werkgevers ook een rendementsverplichting op. De aangeslotenen hebben bij uittreding minstens recht op het bedrag van de gestorte werknemersbijdragen, eventueel onder aftrek van bepaalde kosten, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgestelde rentevoet. Meer informatie.

  Indien er een tekort zou bestaan ten opzichte van deze minimale rendementswaarborg, moet de werkgever bij overdracht of bij pensionering het verschil bijpassen en dit ongeacht de oorzaak van het tekort.
 • Pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen (zonder contractuele rendementsgarantie)

  Bij dit type pensioenplan verbindt de werkgever zich enkel tot de regelmatige betaling van de in het pensioenreglement vastgestelde bijdragen aan de verzekeringsonderneming. De omvang van het uiteindelijke pensioen hangt af van de opbrengst van de beleggingen van de verzekeringsonderneming.

  Uw ex-werkgever is in dit geval niet verplicht om het verlies door Apra Leven van de opgebouwde reserves te vergoeden.

  MAAR: de wet legt aan de werkgevers ook een rendementsverplichting op. De aangeslotenen hebben bij uittreding minstens recht op het bedrag van de gestorte bijdragen, eventueel onder aftrek van bepaalde kosten, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgestelde rentevoet. Meer informatie.

  Indien er een tekort zou bestaan ten opzichte van deze minimale rendementswaarborg, moet de werkgever bij overdracht of bij pensionering het verschil bijpassen en dit ongeacht de oorzaak van het tekort.

  U heeft dus in ieder geval bij overdracht van uw pensioenreserves of bij uw pensionering recht op het bedrag van die minimale rendementswaarborg.