search_api_autocomplete
Home

D.10. Bent u verplicht om de aanvullende pensioenen zelf uit te betalen indien Apra Leven niet of onvoldoende betaalt?

Ja. Volgens onze informatie hebben de vereffenaars tot nu toe slechts een klein voorschot uitbetaald. Bijgevolg is het mogelijk dat de aangeslotenen van wie de rechten opeisbaar worden zich voor het saldo tot u als werkgever richten.

Dit zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen:

  • wanneer een aangeslotene de pensioenleeftijd bereikt;
  • wanneer werknemers die de onderneming hebben verlaten (slapers), verzoeken om de overdracht van hun al opgebouwd aanvullend pensioen naar een andere pensioeninstelling (bv. die van hun nieuwe werkgever) (zie vraag D.7.);
  • wanneer de aangeslotene overlijdt en het pensioenreglement voorziet in de uitbetaling van de overlijdensvergoeding aan de overlevende partner of andere begunstigde.

In het geval de vereffenaars van Apra Leven niet uitbetalen, moet u het volledige bedrag van het aanvullend pensioen, tot beloop van uw eigen verbintenissen, aan de aangeslotene of zijn begunstigde uitbetalen of voor overdracht naar een andere pensioeninstelling beschikbaar stellen. Hetzelfde geldt wanneer een aangeslotene zich tot u richt, nadat de vereffenaars hebben betaald, maar deze betaling onvoldoende blijkt. In dat geval bent u gehouden het tekort, ten aanzien van uw eigen verbintenissen, aan te vullen (zie vragen D.4., D.5. en D.6.).