Professionelen

D.5. Welke fiscale voordelen bestaan er voor wie belegt in aandelen of schuldinstrumenten in het kader van crowdfunding?

Schuldinstrumenten

Er geldt een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 9.965 EUR interesten die betrekking hebben op leningen met de volgende kenmerken:
 
 • ze zijn verstrekt door een natuurlijke persoon, buiten zijn beroepswerkzaamheden;
 • via een alternatieve-financieringsplatform dat door de FSMA is erkend of dat wordt beheerd door een gereglementeerde onderneming die op grond van haar vergunning alternatieve-financieringsdiensten mag verrichten;
 • aan een KMO-starter, hetzij rechtstreeks, hetzij via de tussenkomst van een financieringsvehikel;
 • ze omvatten een jaarlijks te betalen interest;
 • ze hebben een looptijd van minimum vier jaar.

Aandelen

Er wordt een belastingvermindering van 30% (45% voor micro-ondernemingen) verleend voor betalingen, tot 100.000 EUR per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk, bij de intekening op nieuwe aandelen, voor zover aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • de aandelen
  • zijn op naam;
  • zijn uitgegeven door
   • een KMO-starter, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via de tussenkomst van een financieringsvehikel;
   • een startersfonds dat voldoet aan de regels die de fiscale wetgeving stelt opdat de vermindering zou kunnen worden toegestaan;
 • de uitgevende vennootschap leeft de regels na die de fiscale wetgeving stelt opdat de vermindering zou kunnen worden toegestaan:
  • de vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap, geen patrimoniumvennootschap en geen managementvennootschap;
  • de vennootschap is niet beursgenoteerd;
  • de vennootschap heeft nog geen kapitaalvermindering doorgevoerd of dividenden uitgekeerd;
  • de vennootschap bevindt zich niet in of in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure;
  • de vennootschap gebruikt de ontvangen sommen niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen;
  • de vennootschap heeft maximaal 250.000 EUR ontvangen onder dit regime;
 • de belegger
  • is geen bedrijfsleider of bestuurder van de uitgevende vennootschap, al dan niet via een managementvennootschap;
  • verwerft door op de aandelen in te tekenen geen participatie van meer dan 30% in de uitgevende vennootschap.

Het belastingvoordeel wordt proportioneel teruggenomen als binnen de 48 maanden na de verwerving van de aandelen

 • de belegger geen aandeelhouder meer is (tenzij de belegger is overleden), of
 • de vennootschap niet meer aan de voorwaarden voldoet om de belastingvermindering te behouden.

Het belastingvoordeel is definitief verworven als, gedurende de vier jaar volgend op het jaar van verwerving,

 • de belegger aandeelhouder is (tenzij de belegger is overleden);
 • de vennootschap aan de voorwaarden voldoet om de belastingvermindering te behouden.

De uitgevende vennootschap moet de belegger hiervan een schriftelijk bewijs bezorgen, dat de belegger bij zijn belastingaangifte moet voegen.

Het alternatieve-financieringsplatform moet erop toezien dat de voorwaarden worden nageleefd opdat de belegger de fiscale voordelen zou genieten voor beleggingen die hij via het platform verricht.

De FSMA is niet bevoegd inzake belastingaangelegenheden. Voor een volledig inzicht moet u de artikelen 21, 13° en 145.26 van het wetboek van inkomstenbelastingen raadplegen. Als u hierover vragen heeft, raden wij u aan om een fiscaal adviseur te raadplegen.

 

Een alternatieve-financieringsplatform is een onderneming

 • die geen gereglementeerde onderneming is
 • en die bij wijze van gewone professionele activiteit alternatieve-financieringsdiensten verstrekt op Belgisch grondgebied, ook als dat niet haar hoofdactiviteit is.

In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn er twee soorten gereglementeerde ondernemingen: 

 • kredietinstellingen, en
 • beleggingsondernemingen.

Een KMO (kleine en middelgrote onderneming) is een onderneming die maximum aan één van de onderstaande criteria beantwoordt:

 • gemiddeld aantal werknemers van 50 (op jaarbasis);
 • jaaromzet (exclusief BTW) van 9.000.000 EUR;
 • balanstotaal van 4.500.000 EUR.

Een KMO-starter is een KMO die is opgericht na 1 januari 2013 en minder dan 48 maanden bij de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' is aangemeld.

Er zijn twee soorten startersfondsen:

 • openbare startersfondsen, vermeld op de officiële lijst gepubliceerd door de FSMA;
 • private startersprivaks, vermeld op de officiële lijst gepubliceerd door de FOD Financiën.

Startersfondsen beleggen in KMO-starters. Beleggers in startersfondsen komen in aanmerking voor belastingvoordelen als de startersfondsen aan de fiscale regelgeving voldoen.