search_api_autocomplete
Home

D.6. Wat is de omvang van uw pensioenverplichtingen in het geval uw pensioentoezegging van het type vaste bijdragen is?

Opmerking: enkel de pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder contractuele rendementsgarantie in hoofde van de werkgever wordt hier besproken. Er bestaan ook pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen met een contractuele rendementsgarantie in hoofde van de werkgever en cash balance toezeggingen. Deze worden niet behandeld in deze FAQ omdat volgens de vereffenaars Apra Leven zo'n toezeggingen niet beheert.

Bij een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen verbindt de werkgever zich alleen tot de periodieke betaling van in het pensioenreglement vastgestelde bijdragen. De omvang van het uiteindelijke pensioen hangt af van de door de verzekeringsonderneming toegepaste tarieven en eventueel toegekende winstdeelnames. Het uiteindelijke pensioenbedrag maakt bijgevolg niet het voorwerp uit van uw belofte als werkgever. Aangezien u zich als werkgever niet verbindt tot de toekenning van een welbepaald aanvullend pensioen, maar enkel tot de storting van bijdragen, bent u contractueel gezien niet verplicht om de verliezen die aangeslotenen zouden lijden in het kader van de vereffening van Apra leven te vergoeden.

Puur op basis van uw pensioentoezegging hoeft u dus niet tussen te komen.

MAAR: De wet legt aan u als werkgever wel een rendementsverplichting op. Volgens artikel 24 van de wet betreffende de Aanvullende Pensioenen hebben de aangeslotenen bij pensionering of uittreding in alle geval recht op het bedrag van de gestorte werknemers- en werkgeversbijdragen, eventueel onder aftrek van bepaalde kosten, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgestelde rentevoet. Meer informatie.

Indien er bij het vertrek van een aangeslotene een tekort zou bestaan ten opzichte van de aldus wettelijk gewaarborgde bedragen, dan moet u het verschil bijpassen en dit ongeacht de oorzaak van het tekort. Dit betekent dat wanneer de bedragen die in het kader van de vereffening van Apra Leven aan een aangeslotene zullen worden toegekend, minder bedragen dan het bedrag van die wettelijke rendementswaarborg, het verschil te uwen laste is.