Privacybeleid van de FSMA - Jobs

Wij danken u voor uw belangstelling voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook de 'FSMA' of 'wij' genoemd) evenals voor uw bezoek aan onze jobsite.

De FSMA ziet toe op de naleving van de Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacybeleid heeft tot doel om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de FSMA wanneer u online solliciteert via de rubriek 'Jobs' van de website (via het formulier om te solliciteren voor de verschillende vacatures bij de FSMA of om spontaan te solliciteren) of wanneer u offline solliciteert. U vindt hier ook meer uitleg over de doeleinden en de grondslag van deze verwerkingen, over de derden met wie wij uw persoonsgegevens delen, uw rechten als betrokkene, de bewaartermijn van de gegevens en de maatregelen die de FSMA heeft getroffen om die persoonsgegevens te beschermen.

 • Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing? (jobs)

  Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het aanwervingsproces van de FSMA, inclusief de kandidaturen die online worden ingediend via de rubriek 'Jobs' op de website van de FSMA.

  In geval van een aanwerving door de FSMA kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de relatie werkgever-werknemer binnen de voorwaarden voorzien door de van kracht zijnde wetten en regelgevingen.

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

  De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

  De FSMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld ('Data Protection Officer' of 'DPO') die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag ‘Hoe kan u ons contacteren’ van dit privacybeleid.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? (jobs)

  De FSMA verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  1. De gegevens die u zelf hebt verstrekt:

  Algemeen zijn uw persoonsgegevens die de FSMA verwerkt, beperkt tot de gegevens die nodig zijn om te evalueren of uw professionele vaardigheden overeenkomen met het profiel van de openstaande functies.

  Het gaat met name om de volgende gegevens:

  • identificatiegegevens/burgerlijke staat: naam, voornaam, postadres en e-mailadres en telefoongegevens;
  • gegevens over uw professionele loopbaan: opleidingen, diploma's, professionele ervaringen (huidige of vorige werkgever, functietitel, datum indiensttreding), curriculum vitae, motivatiebrief en talenkennis;
  • gegevens over uw privéleven: geslacht, geboortedatum en -plaats en nationaliteit;
  • gegevens van economische en financiële aard: bruto maandloon en sociale voordelen (firmawagen, gsm, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques of andere sociale voordelen).

  In het kader van het aanwervingsproces verwerkt de FSMA ook persoonsgegevens die u toegankelijk hebt gemaakt voor het publiek via sociale netwerken (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Google, …).

  In geen geval is de FSMA op zoek naar of verzamelt de FSMA zogenaamde gevoelige gegevens (etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze mening, gegevens over de gezondheid of het seksuele leven) tenzij de wet haar daartoe verplicht om een functie in te vullen bij de FSMA. In dat geval wordt u daarvan geïnformeerd en moet u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven.

  2. Gegevens verkregen van een derde

  In bepaalde gevallen ontvangt de FSMA uw persoonsgegevens via een derde, zoals:

  • de referentiepersonen: indien u ons tijdens het aanwervingsproces referentiepersonen meedeelt, dan geeft u ons uw akkoord om contact met hen op te nemen over uw opleidingstraject of uw loopbaan;
  • selectie- en rekruteringsagentschappen: het gaat om gegevens zoals uw contactgegevens en uw cv;
  • evaluatiecentra: het gaat om de resultaten van de tests die zij hebben uitgevoerd in het kader van de aanwerving.

  3. Automatisch verkregen gegevens

  Wij verkrijgen persoonsgegevens via cookie providers. De FSMA registreert geen namen of andere gegevens die de identiteit van de bezoekers van haar website onthullen. Statistische gegevens die belangrijk zijn om de website te optimaliseren, worden dan weer wel geregistreerd met behulp van cookies. Cookies verzamelen gegevens over de toegang tot de website, de persoonlijke instellingen en het surfgedrag. Deze informatie wordt automatisch verzameld tijdens het navigeren op de website. Meer informatie vindt u in het Cookiesbeleid [link].

 • Voor welke doeleinden en op welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens? (jobs)

  De FSMA verwerkt uw persoonsgegevens alleen in het kader van het beheer van haar aanwervingsproces.

  Dezelfde gegevens, geanonimiseerd, kunnen eveneens worden verwerkt voor statistische analyses en rapportering om met name de consultatiefrequentie van onze website en de aanwervingscyclus te evalueren. Meer informatie vindt u in het Cookiesbeleid.

  Naar gelang het geval is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:

  • uw vraag om maatregelen te treffen alvorens een contract af te sluiten, bijvoorbeeld als u ons uw kandidatuur doorstuurt. Op basis daarvan kunnen wij ook uw gegevens delen met partijen zoals evaluatiecentra, die voor ons diensten leveren die verband houden met het aanwervingsproces.
  • uw toestemming, bijvoorbeeld om contact op te nemen met referentiepersonen die u hebt vermeld in uw kandidatuur.
  • ons rechtmatig belang, met inbegrip van de consultatie van de publieke gegevens van een kandidaat, de identificatie, de preselectie en de evaluatie van de kandidaten voor een mogelijke job, het behoud van onze cv-database online en de verbetering van onze webpagina 'Jobs' op de website.

  Zodra de aanwervingsprocedure voltooid is, bewaart de FSMA uw gegevens in de cv-database online in het kader van een efficiënt HR-beleid.

 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? (jobs)

  Wij bewaren uw persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van ons aanwervingsproces en onze cv-database online, gedurende de periode die nodig is voor het beheer van uw kandidatuur, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

  In alle gevallen bedraagt de bewaartermijn van uw persoonsgegevens drie jaar, te rekenen vanaf de laatste reactie van onze kant.

 • Met wie delen wij uw gegevens? (jobs)

  De FSMA is selectief ten aanzien van de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt, en zij kiest ze zorgvuldig.

  Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan dienstverleners waarmee de FSMA werkt (bv. assessment centra, selectie- en rekruteringsagentschappen of IT-dienstverleners die technische bijstand verlenen voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de website). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten.

  Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verspreiden: (i) indien wij daartoe verplicht worden door de wet of door een gerechtelijke procedure, (ii) aan de overheidsdiensten of andere regeringsfunctionarissen in overeenstemming met hun bevoegdheden of (iii) in het kader van een onderzoek naar een vermoede of bestaande frauduleuze of illegale activiteit.

 • Verwerkt de FSMA uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte? (jobs)

  De FSMA verwerkt uw persoonsgegevens niet zelf buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  Het is mogelijk dat de dienstverleners die voor de FSMA werken, uw persoonsgegevens buiten de EER (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) verwerken. In dat geval vergewist de FSMA zich ervan dat de dienstverlener een overeenkomst met haar afsluit en dat het beschermingsniveau is gewaarborgd, bijvoorbeeld via een beslissing van de Europese Commissie dat een derde land een adequaat beschermingsniveau verzekert (artikel 45 AVG), via een certificatie van de invoerder van de gegevens onder het EU-VS-privacyschild ('EU-U.S. Privacy Shield') (artikel 45 AVG), door standaardclausules af te sluiten voor de bescherming van de gegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie, tussen de partijen die gegevens verwerken buiten de EER (artikel 46 AVG), of via een ander instrument dat passende waarborgen bevat.

  Indien u hierover vragen heeft of meer informatie wenst, kan u zich tot de FSMA wenden met een gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan de Data Protection Officer. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag 'Hoe kan u ons contacteren?’ van dit privacybeleid.

 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? (jobs)

  De FSMA treft technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies of aantasting, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging, per ongeluk of onrechtmatig, te voorkomen.

  Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, verbinden zich ertoe om hun vertrouwelijkheid te respecteren.

  Verder vraagt de FSMA haar dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor de FSMA, eveneens om steeds de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te treffen.

 • Wat met links naar andere websites en sociale netwerken?

  Onze website bevat links naar websites van derden (bijvoorbeeld sociale netwerken zoals LinkedIn en Twitter) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Bijgevolg bevelen wij u aan om hun privacybeleid aandachtig te lezen om te weten op welke manier zij uw privacy respecteren.

 • Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen? (jobs)

  U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderworpen aan speciale voorwaarden of uitzonderingen.

  U kunt op elk ogenblik uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

  Bovendien kunt u soms vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt en, in bepaalde gevallen, kunt u ons vragen om u uw gegevens door te sturen of (als dat technisch mogelijk is) deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken.

  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming gebaseerd is, hebt u altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

  Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, moet u een aanvraag versturen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar dataprotection@fsma.be, of schriftelijk naar de Data Protection Officer van de FSMA. U vindt de contactgegevens van de DPO in vraag ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ van dit Privacybeleid. Wij vragen u om een bewijs van uw identiteit om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens respecteren en ze niet doorsturen naar een derde.

  Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan vragen die manifest ongegrond of buitensporig zijn. De informatie die wij over u in ons bezit hebben, of een verklaring waarin wordt gespecificeerd dat wij geen informatie over u bezitten, wordt u gratis opgestuurd binnen een maand na uw verzoek. Indien nodig kan deze termijn worden verlengd met twee maanden, rekening houdend met de complexiteit en het aantal vragen. Uw vraag wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is.

  U kunt ook op elk ogenblik, als u meent dat uw rechten niet gerespecteerd werden, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

   

 • Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen in dit privacybeleid?

  Het is mogelijk dat dit privacybeleid wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons privacybeleid steeds raadplegen op onze website. Verder stellen wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

  Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 9 oktober 2018.

 • Hoe kan u ons contacteren?

  Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons als volgt contacteren:

  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  Ter attentie van de Data Protection Officer
  Congresstraat 12-14
  1000 Brussel (België)