search_api_autocomplete

Privacybeleid van de FSMA - Jobs

PDF-versie

 

Wij danken u voor uw belangstelling voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ook 'de FSMA' of 'wij' genoemd) en voor uw bezoek aan onze jobsite.

De FSMA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en waakt erover dat zij  de Europese privacywetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens naleeft.

Dit privacybeleid geeft een overzicht van de persoonsgegevens die door de FSMA worden verwerkt, wanneer u bij de FSMA solliciteert. Verder bevat het ook toelichting bij de doeleinden en de grondslag van die gegevensverwerking, het delen van die persoonsgegevens met derden, uw rechten met betrekking tot die gegevens, de bewaartermijnen van die gegevens en de door de FSMA genomen maatregelen om die gegevens te beschermen.

 • Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing? (jobs)

  Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de aanwervingsprocedure van de FSMA, met inbegrip van de sollicitaties die online via de rubriek 'Jobs' op de website van de FSMA worden ingediend.

  Indien u door de FSMA wordt aangeworven, kunnen uw persoonsgegevens in het kader van de werkgever-werknemerrelatie worden gebruikt onder de voorwaarden bepaald in de geldende wetten en reglementen.

  Dit beleid moet worden samengelezen met ons cookiebeleid.

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens?

  De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0544.279.965, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

  De FSMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (“Data Protection Officer” of “DPO”) die uw aanspreekpunt is voor al uw vragen of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag “Hoe kan u ons contacteren?” van dit privacybeleid.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij? (jobs)

  De FSMA verzamelt uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  1. Door uzelf verstrekte gegevens

  Algemeen zijn uw persoonsgegevens die de FSMA verwerkt, beperkt tot de gegevens die nodig zijn om te beoordelen of uw professionele vaardigheden overeenstemmen met het profiel van de openstaande functies.

  Het gaat met name om de volgende gegevens:

  • uw identificatiegegevens/gegevens over uw burgerlijke staat: naam, voornaam, post- en e-mailadres, en telefoonnummer;
  • gegevens over uw beroepsloopbaan: opleidingen, diploma's, beroepservaring (huidige of vorige werkgever, functietitel, datum van indiensttreding), curriculum vitae, motiveringsbrief en talenkennis;
  • gegevens over uw privéleven: geslacht, geboortedatum en –plaats, en nationaliteit;
  • gegevens van economische en financiële aard: brutomaandloon en sociale voordelen (bedrijfswagen, gsm, internet, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques of andere sociale voordelen).

  In het kader van de sollicitatieprocedure verwerkt de FSMA ook persoonsgegevens die u voor het publiek toegankelijk heeft gemaakt via sociale netwerken (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Google, …).

  In geen geval is de FSMA op zoek naar of verzamelt zij zogenaamde 'gevoelige gegevens' (gegevens over uw raciale of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze mening, uw gezondheid of seksueel gedrag) tenzij de wet haar daartoe verplicht om een functie bij haar in te vullen. In dat geval wordt u daarvan geïnformeerd en moet u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven.

  2. Van een derde verkregen gegevens​​​​

  In bepaalde gevallen ontvangt de FSMA uw persoonsgegevens via een derde, zoals:

  • de referentiepersonen: indien u referentiepersonen vermeldt tijdens de sollicitatieprocedure, impliceert dit dat u ermee instemt dat wij hen contacteren over uw opleidingstraject of beroepsloopbaan;
  • selectie- en rekruteringskantoren: het gaat hierbij om gegevens zoals uw contactgegevens en uw curriculum vitae;
  • evaluatiecentra: het gaat hierbij om de resultaten van de tests die zij in het kader van de aanwerving hebben uitgevoerd.

  3. Automatisch verkregen gegevens

  Wij ontvangen gegevens via cookie providers. Statistische gegevens die belangrijk zijn om de website te optimaliseren, worden geregistreerd via cookies. Cookies verzamelen gegevens over de toegang tot de website, de persoonlijke instellingen en het surfgedrag. Deze informatie wordt automatisch verzameld tijdens het navigeren op de website. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid.

 • Voor welke doeleinden en op welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens? (jobs)

  De FSMA verwerkt uw persoonsgegevens alleen in het kader van het beheer van haar sollicitatieprocedure.

  Dezelfde gegevens kunnen, weliswaar geanonimiseerd, ook worden verwerkt in het kader van statistische analyses en bij de opstelling van verslagen met name om de consultatiefrequentie van onze website en de aanwervingscyclus te evalueren. Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid.

  Naargelang het geval verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van:

  • precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld als u ons uw sollicitatie opstuurt. Op basis daarvan kunnen wij uw gegevens ook delen met partijen zoals evaluatiecentra, die voor ons diensten verstrekken in het kader van de sollicitatieprocedure;
  • uw toestemming, bijvoorbeeld om de in uw sollicitatie vermelde referentiepersonen te contacteren;
  • ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van de raadpleging van de publiek beschikbare gegevens van een sollicitant, de identificatie, de preselectie en de evaluatie van de sollicitanten voor een mogelijke job, het in stand houden van onze cv-databank en de verbetering van de rubriek 'Jobs' op onze website.

  Eens de sollicitatieprocedure is afgerond, bewaart de FSMA uw gegevens in haar cv-databank in het kader van een efficiënt HR-beleid.

 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? (jobs)

  Wij bewaren uw persoonsgegevens die in het kader van onze sollicitatieprocedure en onze cv-databank worden gebruikt, gedurende de periode die nodig is voor het beheer van uw sollicitatie, en binnen de grenzen bepaald door de wet, indien die een langere termijn toestaat.

  Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval langer bewaard dan drie jaar na het jaar waarin wij u op de hoogte hebben gebracht van het resultaat van de selectieprocedure.

 • Met wie delen wij uw gegevens? (jobs)

  De FSMA is selectief wat de partijen betreft aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, en zij kiest ze zorgvuldig.

  Zij kan uw gegevens delen met de dienstverleners met wie zij werkt (bv. assessment centra, selectie- en rekruteringskantoren of IT-dienstverleners die technische bijstand verlenen voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het beheer van de website). De toegang van die dienstverleners tot uw gegevens wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor hun opdrachten.

  Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens verspreiden: (i) indien wij daartoe worden verplicht door de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure, (ii) aan de overheidsdiensten of andere regeringsfunctionarissen in overeenstemming met hun bevoegdheden, of (iii) in het kader van een onderzoek naar een vermoede of bestaande frauduleuze of illegale activiteit.

 • Verwerkt de FSMA uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte? (jobs)

  De FSMA zal uw persoonsgegevens niet zelf buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken.

  Het is mogelijk dat de dienstverleners die voor de FSMA werken, uw persoonsgegevens buiten de EER  verwerken. In dat geval vergewist de FSMA zich ervan dat de dienstverlener een overeenkomst met haar afsluit en dat het beschermingsniveau is gewaarborgd, bijvoorbeeld via een beslissing van de Europese Commissie dat een derde land een adequaat beschermingsniveau verzekert (artikel 45 AVG), door standaardclausules af te sluiten voor de bescherming van de gegevens, goedgekeurd door de Europese Commissie, tussen de partijen die gegevens verwerken buiten de EER (artikel 46 AVG), of via een ander instrument dat passende waarborgen bevat.

  Indien u hierover vragen heeft of meer informatie wenst, kan u zich wenden tot de FSMA met een gedateerd en ondertekend verzoek, gericht aan de Data Protection Officer. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag 'Hoe kan u ons contacteren?’ van dit privacybeleid.

 • Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? (jobs)

  De FSMA neemt technische en veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om vernietiging, verlies, aantasting of wijziging, ongeoorloofde toegang of verspreiding, per ongeluk of op onrechtmatige wijze, te voorkomen.

  Onze werknemers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

  Verder vraagt de FSMA haar dienstverleners die persoonsgegevens verwerken voor de FSMA, om steeds ook de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Wat met links naar andere websites en sociale netwerken?

  Onze website bevat links naar websites van derden (bijvoorbeeld sociale netwerken zoals LinkedIn en Twitter). Indien u via een link op onze website doorklikt naar een externe website, is het privacybeleid van die website toepasselijk. Bijgevolg bevelen wij u aan om het privacybeleid van deze derden aandachtig te lezen om te weten op welke manier zij uw privacy respecteren.

 • Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen? (jobs)

  U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderworpen aan speciale voorwaarden of uitzonderingen.

  U kan op elk moment uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die u betreffen, uitoefenen om ze aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen hun verwerking om legitieme redenen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

  Bovendien kan u soms vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt en, in bepaalde gevallen, kan u ons vragen om u uw gegevens door te sturen of ze (indien technisch mogelijk) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken.

  Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

  Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u een verzoek, met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, paspoort of elk ander identiteitsbewijs, per e-mail te versturen naar dataprotection@fsma.be of per brief naar de Data Protection Officer van de FSMA. U vindt de contactgegevens van de DPO in het antwoord op de vraag ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ van dit privacybeleid. Wij vragen u om een bewijs van uw identiteit om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens respecteren en ze niet doorsturen naar een derde.

  Indien u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, zullen wij u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg dat daaraan is gegeven. Indien nodig, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal vragen. In dat geval zullen wij u hiervan binnen één maand na de ontvangst van uw verzoek op de hoogte brengen. Wij behouden ons het recht voor om geen gevolg te geven aan verzoeken die manifest ongegrond of buitensporig zijn. Uw verzoek wordt bewaard zolang een verhaal mogelijk is.

  U kan ook op elk ogenblik, als u meent dat uw rechten niet gerespecteerd werden, een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mailadres: contact@apd-gba.be (zie ook www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

   

 • Hoe blijft u op de hoogte van de wijzigingen aan dit privacybeleid? (jobs)

  Het is mogelijk dat dit privacybeleid  wordt gewijzigd. U kan de recentste versie van ons privacybeleid steeds raadplegen op onze website. Verder stellen wij alles in het werk om u, via andere communicatiekanalen, op de hoogte te houden van de belangrijkste wijzigingen.

  Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 17 september 2020.

 • Hoe kan u ons contacteren?

  Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid, of wenst u uw rechten uit te oefenen, dan kan u ons als volgt contacteren:

  Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
  Ter attentie van de Data Protection Officer
  Congresstraat 12-14
  1000 Brussel (België)