search_api_autocomplete
Home

Regels over het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten (De volgende FAQ’s zijn enkel van toepassing tijdens de overgangsregeling voor de crowdfundingplatformen en de gereglementeerde ondernemingen die vóór 10 november 2021 al crowdfundingdiensten verstrekten)

 • Welke regels gelden voor alle crowdfundingdienstverleners?

  Alle crowdfundingdienstverleners moeten

  • zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten;
  • alleen informatie aan cliënten verstrekken die voldoet aan de geldende kwaliteitsvereisten;
  • afdoende minimuminformatie verstrekken aan hun cliënten vooraleer ze hun diensten verlenen;
  • een passendheidstoetsing doen bij de aanbieding van een beleggingsinstrument zonder advies, of bij advies over een beleggingsinstrument dat geen financieel instrument is;
  • een geschiktheidstoetsing doen bij advies over een financieel instrument;
  • gepast omgaan met belangenconflicten;
  • cliëntengegevens gepast bewaren.
 • Hoe moeten crowdfundingdienstverleners omgaan met belangenconflicten?

  Als een bepaald belangenconflict niet kan worden vermeden, moeten dienstverleners alle redelijke maatregelen nemen om het te identificeren en beheren om de belangen van de beleggers te beschermen.

  Soms blijkt dat de maatregelen die dienstverleners hebben genomen om belangenconflicten te beheren, de belangen van de beleggers niet afdoende kunnen beschermen. In dat geval moeten ze de belegger erover inlichten. Daarbij moeten ze volgende voorwaarden naleven:

  • de informatie moet gegeven worden voor er diensten aan de belegger worden verleend
  • op een duurzame drager
  • met vermelding van algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict
  • voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de belegger, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen om al dan niet een beroep te blijven doen op de aangeboden diensten (als hij van de dienstverlening afziet, is hij geen vergoeding verschuldigd).

  Bijzondere aandacht moet worden besteed aan mogelijke belangenconflicten bij commercialisering van beleggingsinstrumenten uitgegeven door financieringsvehikels die verbonden zijn met de dienstverlener of met een ondernemer-emittent.

  Gereglementeerde ondernemingen die al een belangenconflictenbeleid hebben over beleggingsdiensten moeten dit beleid uitbreiden tot alternatieve-financieringsdiensten.

 • Een belegger weigert gevraagde informatie te verstrekken aan een crowdfundingdienstverlener. Mag die belegger toch beleggen via het platform?

  Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waar een crowdfundingdienstverlener Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  wenst te verstrekken en de situatie waar een Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  zelf de beslissing neemt om te beleggen.

  Een dienstverlener mag uitsluitend advies verlenen als hij de vereiste informatie heeft kunnen inwinnen om een geschiktheidstest af te nemen. Beschikt hij niet over die informatie, dan mag hij geen advies verlenen.

  Als de cliënt zelf het initiatief neemt om te beleggen in een project en weigert om de dienstverlener de informatie te verschaffen die deze nodig heeft om een passendheidstest uit te voeren, moet de dienstverlener deze potentiële Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. waarschuwen dat hij niet kan uitmaken of de voorgenomen belegging passend is voor hem. De dienstverlener mag hiervoor een standaardwaarschuwing gebruiken.

 • Mogen crowdfundingdienstverleners advies verlenen over beleggingsinstrumenten die ze via het platform commercialiseren?

  PRINCIPES

  Allereerst moet worden uitgemaakt of de verstrekte adviezen ‘ Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  ’ zijn in de zin van de wetgeving. Er is immers enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling over een Een beleggingsinstrument is elk instrument dat een financiële belegging mogelijk maakt. Beleggingsinstrumenten vormen een brede categorie met verschillende subcategorieën. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

  financiële instrumenten (waaronder effecten en deelbewijzen van startersfondsen), en
  gestandaardiseerde leningen.


  * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
  Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
   
  dat wettelijk gezien geen
  Crowdfunding
  Financiële instrumenten zijn een subcategorie van beleggingsinstrumenten. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

  effecten (waaronder aandelen en verhandelbare schuldinstrumenten)
  deelbewijzen van startersfondsen.

   
  * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
  Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
  Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

  Vereenvoudigd schema van de financiële instumenten, die in detail in art. 2, 1° van de wet van 2 augustus 2002 zijn opgesomd.
  is, zoals een niet-verhandelbare Een gestandaardiseerde lening is, in tegenstelling tot een lening in de klassieke zin van het woord, een beleggingsinstrument.
  Een lening kan als gestandaardiseerd worden beschouwd als er niet afzonderlijk onderhandeld kan worden over haar voornaamste kenmerken. Dit betekent m.a.w. dat alle beleggers die inschrijven op eenzelfde lening zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden (looptijd, rente, algemene voorwaarden, ...). Het enige element dat kan verschillen van de ene belegger tot de andere is het ingelegde bedrag.
  , wordt niet beschouwd als beleggingsadvies. De hieronder toegelichte regels zijn dan niet van toepassing. Toch herinneren wij eraan dat een crowdfundingdienstverlener ook in dat geval een passendheidstest moet uitvoeren alvorens zijn diensten te verlenen aan een potentiële Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. .

  Wat het beleggingsadvies betreft, moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen alternatieve-financieringsplatformen en gereglementeerde ondernemingen.

  ALTERNATIEVE-FINANCIERINGSPLATFORMEN

  De wet laat alternatieve-financieringsplatformen toe om in het kader van hun activiteit beleggingsadvies te verlenen aan hun cliënten. Maar als zij beleggingsadvies verlenen aan hun cliënten:

  • moeten zij de MiFID-gedragsregels naleven die deze dienstverlening omkaderen;
  • mogen zij uitsluitend beleggingsadvies verlenen over effecten of rechten van deelneming in startersfondsen.

  GEREGLEMENTEERDE ONDERNEMINGEN

  Gereglementeerde ondernemingen mogen beleggingsadvies verlenen voor zover hun vergunning dat toelaat. Als dat het geval is, mogen zij advies verlenen over elk financieel instrument dat zij commercialiseren in het kader van hun Wie alternatieve-financieringsdiensten verstrekt, commercialiseert, via een website of een ander elektronisch middel, beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door

  ondernemers-emittenten,
  financieringsvehikels, of
  startersfondsen.

  De enige beleggingsdiensten die gepaard mogen gaan met alternatieve-financieringsdiensten zijn:

  beleggingsadvies;
  ontvangen en doorgeven van orders.

  Deze beleggingsdiensten mogen enkel worden verstrekt met betrekking tot effecten en deelbewijzen van startersfondsen. Wie deze beleggingsdiensten verstrekt via een alternatieve-financieringsplatform, verricht alternatieve-financieringsdiensten en moet zich houden aan de regels in dat verband gelden.
  . Gereglementeerde ondernemingen die beleggingsadvies verlenen in het kader van hun alternatieve-financieringsactiviteit, moeten zich eveneens houden aan de MiFID-gedragsregels.

 • Wat is een geschiktheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?

  Crowdfundingdienstverleners moeten een geschiktheidstest uitvoeren alvorens Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  te verlenen over een
  Crowdfunding
  Financiële instrumenten zijn een subcategorie van beleggingsinstrumenten. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

  effecten (waaronder aandelen en verhandelbare schuldinstrumenten)
  deelbewijzen van startersfondsen.

   
  * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
  Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
  Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

  Vereenvoudigd schema van de financiële instumenten, die in detail in art. 2, 1° van de wet van 2 augustus 2002 zijn opgesomd.
  dat zij commercialiseren. De reglementering stelt immers dat een belegging enkel aangeraden mag worden als zij geschikt is voor de (potentiële) Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  . Om de geschiktheid te toetsen, moet de dienstverlener zich baseren op de informatie die hij heeft ingewonnen bij de cliënt. In de praktijk verstrekt een dienstverlener dus enkel advies als de vooropgestelde verrichting alle onderstaande kenmerken vertoont:

  • de verrichting voldoet aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt;
  • de cliënt heeft voldoende financiële draagkracht om het hoofd te bieden aan de risico's die de verrichting inhoudt;
  • de cliënt beschikt over de nodige ervaring en kennis om te begrijpen welke risico's er aan de verrichting verbonden zijn.

  De dienstverlener is, voor elke verrichting die hij aanraadt, verantwoordelijk voor de geschiktheid gezien de persoonlijke situatie van de cliënt.

  Als de geschiktheidstest positief is, mag de dienstverlener de belegging aanraden.

  Als de test negatief is, moet de dienstverlener de verrichting afraden.

  Als u van plan bent om beleggingsdiensten aan te bieden maar niet vertrouwd bent met de MiFID-gedragsregels, raden wij u aan om een beroep te doen op gespecialiseerde hulp opdat u volledig geïnformeerd zou zijn over de geldende wetgeving.

 • Wat is een passendheidstoetsing? Wanneer moeten crowdfundingdienstverleners er een uitvoeren?

  Crowdfundingdienstverleners moeten een passendheidstest uitvoeren alvorens alternatieve-financieringsdiensten te verlenen. Deze diensten mogen immers pas worden verricht voor een potentiële Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. als de dienstverlener er zich van vergewist heeft dat de beleggingen die hij voorstelt, passend zijn voor de belegger, rekening houdend met zijn kennis en ervaring.

  Om het passend karakter te toetsen, moet de dienstverlener zich baseren op de informatie die hij heeft ingewonnen bij de Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  . Een potentiële belegging wordt als passend beschouwd als de cliënt de nodige kennis en ervaring heeft om de eraan verbonden risico’s te begrijpen.

  Als de passendheidstest positief is, mag de alternatieve-financieringsdienst worden verleend. Als de test negatief is, mag deze dienst enkel worden verleend nadat de belegger is gewaarschuwd dat de beleggingen die de dienstverlener aanbiedt, niet passend zijn voor hem. De dienstverlener mag hiervoor een standaardwaarschuwing gebruiken.

 • Wat als een belegger een belegging wil doen die niet geschikt of passend voor hem is?

  Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de crowdfundingdienstverlener al dan niet Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  verleent.

  DE DIENSTVERLENER VERLEENT BELEGGINGSADVIES

  Als de dienstverlener advies verleent aan een Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. over een (of meer) specifieke belegging(en), moet hij er zich in elk geval vooraf van vergewissen dat elke belegging die hij aanraadt, geschikt is voor de betrokken belegger. In de praktijk zal de dienstverlener dus een geschiktheidstest moeten uitvoeren alvorens enig advies te verlenen. Pas als die test positief is, mag hij het advies verlenen. Er mogen uitsluitend geschikte beleggingen worden aanbevolen.

  DE DIENSTVERLENER VERLEENT GEEN BELEGGINGSADVIES

  Als er geen beleggingsadvies wordt verleend, moet de dienstverlener enkel een passendheidstest afnemen. Indien uit die test blijkt dat een bepaalde belegging niet passend is voor de belegger die ze overweegt, moet de dienstverlener hem hiervoor waarschuwen. Hij mag daarvoor een standaardwaarschuwing gebruiken. Zolang de belegger die waarschuwing niet heeft gekregen, mag hij in geen enkel geval beleggen in een instrument dat niet passend is.

 • Welke minimuminformatie moeten crowdfundingdienstverleners vooraf aan hun cliënten meedelen?

  Een crowdfundingdienstverlener is verplicht om aan zijn cliënten bepaalde informatie mee te delen alvorens hen alternatieve-financieringsdiensten te verlenen. Die informatie moet op een Een duurzame drager is ieder hulpmiddel dat een cliënt in staat stelt om persoonlijk aan hem of haar gerichte informatie op te slaan.
  Dit moet gebeuren zodanig dat

  de informatie gemakkelijk toegankelijk is voor toekomstig gebruik;
  ze lang genoeg beschikbaar blijft;
  ze ongewijzigd kan worden gereproduceerd.

  Voorbeelden van duurzame dragers:

  papier;
  CD-ROM;
  DVD;
  de harde schijf van een computer;
  ...
  worden verstrekt.

  (a) informatie over de dienstverleners

  • zijn identiteit en volledige contactgegevens;
  • zijn statuut alsook de naam en het adres van de autoriteit die de vergunning heeft verleend;
  • een beschrijving van zijn beleid voor het hanteren van belangenconflicten;

  Als de dienstverlener geen In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn er twee soorten gereglementeerde ondernemingen: 

  kredietinstellingen, en
  beleggingsondernemingen.
  is:

  • het verbod om bepaalde activiteiten uit te oefenen:
   • ontvangst en/of bezit van gelden en/of Een beleggingsinstrument is elk instrument dat een financiële belegging mogelijk maakt. Beleggingsinstrumenten vormen een brede categorie met verschillende subcategorieën. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

    financiële instrumenten (waaronder effecten en deelbewijzen van startersfondsen), en
    gestandaardiseerde leningen.


    * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
    Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
     
    die toebehoren aan cliënten;
   • het verstrekken van andere beleggingsdiensten dan het verlenen van Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

    Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
    (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
    Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
    (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
    Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
    (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
    Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
    (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
    Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


    en het in ontvangst nemen en doorgeven van orders;
  • het verbod om een mandaat of volmacht te hebben op de rekeningen van de cliënten.

  (b) informatie over de verrichte dienst

  • alle kosten die door de cliënt gedragen worden in ruil voor de dienst, waaronder de eventuele kosten voor het gebruik van een
   Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
   Een financieringsvehikel is dus

   een uitgever van beleggingsinstrumenten;
   die geen instelling voor collectieve belegging is;
   die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
   die gefinancierd wordt door beleggers.

   Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
   ;
  • een algemene beschrijving van de geldende regels voor het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten;
  • als de dienstverlener geen gereglementeerde onderneming is en hij beleggingsdiensten verleent: de geldende voorwaarden voor het verstrekken van die diensten, alsook een algemene beschrijving, eventueel in beknopte vorm, van de gedragsregels die van toepassing zijn op het verstrekken van die diensten;
  • een beschrijving van de criteria en procedures voor het selecteren van de projecten van de ondernemers-emittenten;
  • het maximumbedrag van het fiscaal voordeel waarvoor de cliënt in aanmerking komt als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

  (c) informatie over de beleggingsinstrumenten

  De dienstverlener moet de potentiële beleggers op de hoogte brengen van de voornaamste kenmerken van de beleggingsinstrumenten die hij commercialiseert zodat zij in staat zouden zijn om de aard van de instrumenten en de eraan verbonden risico’s te begrijpen.

  Als bepaalde wettelijke voorwaarden zijn vervuld, moet die informatie formeel worden vastgelegd in een prospectus waarvan de inhoud gereglementeerd is.

 • Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij beleggingsadvies geeft?

  Een crowdfundingdienstverlener die Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  verleent, moet de nodige informatie inwinnen over de (potentiële) Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  opdat hij in staat zou zijn hem geschikte financiële instrumenten aan te raden. Die informatie moet ten minste betrekking hebben op:

  (a) zijn kennis en ervaring op het vlak van beleggingen

  Daartoe moet de dienstverlener bij de cliënt informatie inwinnen over de volgende punten:

  • het type diensten, verrichtingen en financiële instrumenten waarmee hij vertrouwd is. De dienstverlener mag zijn vragen beperken tot de instrumenten die hij zelf daadwerkelijk aanbiedt;
  • de aard (aankoop, verkoop, ruil, enz.), het volume en de frequentie van de verrichtingen in die financiële instrumenten die hij gedurende een welbepaalde periode heeft uitgevoerd;
  • het niveau van de opleiding die hij genoten heeft en zijn beroep of, als dit relevant is, zijn vorige beroep.

  (b) zijn financiële situatie

  Deze informatie bevat ten minste gegevens over de herkomst en omvang van de reguliere inkomsten van de cliënt, zijn activa, beleggingen, onroerende goederen en reguliere financiële verplichtingen. Algemeen moet aan de cliënt alle informatie worden gevraagd die een impact kan hebben op zijn financiële situatie. Het kan dan ook nuttig zijn om informatie in te winnen over zijn echtelijke staat en zijn gezins- en/of beroepssituatie.

  (c) zijn beleggingsdoelstellingen

  Er moet informatie worden ingewonnen over de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden, zijn voorkeur wat betreft het nemen van bepaalde risico's, zijn risicoprofiel en de bedoeling van de belegging. Ook de behoeften aan liquide middelen van de cliënt zijn een element waarmee rekening moet worden gehouden.

  Aan de hand van die informatie moet de dienstverlener de geschiktheidstest afnemen alvorens advies te verlenen aan de cliënt. Hij moet er zich ook van vergewissen dat de informatie die de cliënt hem geeft, coherent is.

 • Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij geen beleggingsadvies geeft?

  Een crowdfundingdienstverlener die geen Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  verleent, moet potentiële beleggers vragen naar de informatie die hij nodig heeft om na te gaan of de gecommercialiseerde beleggingsinstrumenten passend zijn voor hen. Daarbij wordt gepeild naar de kennis en ervaring van elke Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. . De dienstverlener vraagt hem met name de volgende informatie:

  • het type diensten, verrichtingen en beleggingsinstrumenten waarmee hij vertrouwd is. De dienstverlener mag zijn vragen beperken tot de instrumenten die hij zelf daadwerkelijk aanbiedt;
  • de aard (aankoop, verkoop, ruil, enz.), het volume en de frequentie van de verrichtingen in die beleggingsinstrumenten die hij gedurende een welbepaalde periode heeft uitgevoerd;
  • het niveau van de opleiding die hij genoten heeft en zijn beroep of, als dit relevant is, zijn vorige beroep.

  De dienstverlener moet die informatie gebruiken om de passendheidstest af te nemen alvorens alternatieve-financieringsdiensten te verlenen aan een Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  .

 • Specifieke informatie financieringsvehikel

  Het beroep op een
  Een 'financieringsvehikel' vormt de schakel tussen beleggers en ondernemers-emittenten, om te vermijden dat ondernemers-emittenten die een beroep doen op alternatieve-financieringsdiensten naderhand geconfronteerd zouden worden met een te beheren versnipperde aandeelhoudersstructuur (met legio kleine aandeelhouders) of met talrijke schuldeisers. Concreet gezien belegt een belegger in een financieringsvehikel, dat de ontvangen gelden op zijn beurt aanwendt om aandelen te kopen of dat deze gelden uitleent aan de door de belegger gekozen ondernemer-emittent.
  Een financieringsvehikel is dus

  een uitgever van beleggingsinstrumenten;
  die geen instelling voor collectieve belegging is;
  die als enige activiteit heeft om aandelen te nemen in of leningen te verstrekken aan één of meer ondernemers-emittenten; en
  die gefinancierd wordt door beleggers.

  Financieringsvehikels verschillen fundamenteel van instellingen voor collectieve belegging, die fondsen discretionair beheren. Het zijn zogenaamde 'één-op-één'-vehikels die de belegger toelaten om te kiezen in welke ondernemer-emittent hij belegt. De opbrengst voor de belegger wordt enkel bepaald door de opbrengst die deze ondernemer-emittent biedt.
  bemoeilijkt onder meer het opvolgen van de belegging tijdens haar looptijd. De wet legt dan ook de verplichting op om de Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. de volgende informatie te verstrekken tijdens de looptijd van de belegging:

  • een jaarlijks overzicht van de kosten voor het gebruik van het financieringsvehikel;
  • de financiële informatie over de In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

   commerciële activiteit;
   artisanale activiteit;
   liberale activiteit; 
   vastgoedactiviteit;
   industriële activiteit.
   die gefinancierd wordt. Deze financiële informatie moet identiek zijn aan de informatie die de belegger krijgt van de andere aandeelhouders van de ondernemer-emittent.

  Deze informatie komt boven op de algemene informatie die elke crowdfundingdienstverlener moet meedelen aan de beleggers.

 • Wat zijn 'MiFID-gedragsregels'?

  'MiFID' verwijst naar de 'Markets in Financial Instruments Directive' die de gedragsregels over beleggingsdiensten introduceerde.

  In de context van de Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 december 2016.
  is de belangrijkste MiFID-gedragsregel de verplichte geschiktheidstoetsing die crowdfundingdienstverleners moeten doen als ze advies geven over financiële instrumenten. Alternatieve-financieringsplatformen mogen alleen Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  geven over deelbewijzen van startersfondsen en effecten.

  De Belgische crowdfundingwet bevat daarnaast een reeks regels die van toepassing zijn op alle alternatieve-financieringsdiensten, ook als er geen beleggingsdiensten worden verleend.

  Alle crowdfundingdienstverleners moeten

  • zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten;
  • alleen informatie aan cliënten verstrekken die voldoet aan de geldende kwaliteitsvereisten;
  • afdoende minimuminformatie verstrekken aan hun cliënten vooraleer ze hun diensten verlenen;
  • een passendheidstoetsing doen bij de aanbieding van een Een beleggingsinstrument is elk instrument dat een financiële belegging mogelijk maakt. Beleggingsinstrumenten vormen een brede categorie met verschillende subcategorieën. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

   financiële instrumenten (waaronder effecten en deelbewijzen van startersfondsen), en
   gestandaardiseerde leningen.


   * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
   Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
    
   zonder advies, of bij advies over een beleggingsinstrument dat geen
   Crowdfunding
   Financiële instrumenten zijn een subcategorie van beleggingsinstrumenten. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

   effecten (waaronder aandelen en verhandelbare schuldinstrumenten)
   deelbewijzen van startersfondsen.

    
   * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
   Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
   Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

   Vereenvoudigd schema van de financiële instumenten, die in detail in art. 2, 1° van de wet van 2 augustus 2002 zijn opgesomd.
   is;
  • een geschiktheidstoetsing doen bij advies over een financieel instrument;
  • gepast omgaan met belangenconflicten;
  • cliëntengegevens gepast bewaren.
 • Welke informatie moeten crowdfundingdienstverleners in hun cliëntendossiers bewaren?

  MINIMUMINHOUD

  Crowdfundingdienstverleners moeten gepaste cliëntengegevens bewaren in een cliëntendossier, met inbegrip, zonder dat deze opsomming beperkend is, van de volgende informatie.

  VOOR ALLE CLIËNTEN

  • identificatiegegevens;
  • contracten met cliënten, indien van toepassing;
  • als de dienstverlener beleggingsinstrumenten aanbiedt die in aanmerking komen voor belastingvoordelen: de gegevens die nodig zijn om vast te stellen of de voorwaarden voor deze voordelen vervuld zijn.

  VOOR ONDERNEMERS-EMITTENTEN

  • het resultaat van de selectieprocedure van de dienstverlener, met inbegrip van de informatie en de criteria waarop de dienstverlener zijn beslissing heeft gebaseerd om het beleggingsinstrument van de In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

   commerciële activiteit;
   artisanale activiteit;
   liberale activiteit; 
   vastgoedactiviteit;
   industriële activiteit.
   op het platform aan te bieden.

  VOOR BELEGGERS

  • de gegevens van de transacties van de cliënt op het platform;
  • de resultaten van de passendheidstoetsing;
  • als er Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

   Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
   (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
   Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
   (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
   Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
   (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
   Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
   (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
   Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


   is gegeven: de resultaten van de geschiktheidstoetsing;
  • belangenconflicten die aan de cliënt zijn meegedeeld, indien van toepassing.

  DUURTIJD

  Cliëntengegevens moeten tot minstens 5 jaar na de beëindiging van de cliëntenrelatie bewaard blijven.

 • Gelden er kwaliteitsvereisten voor informatie aan beleggers op crowdfundingplatformen ?

  In de regel moet de crowdfundingdienstverlener correcte, duidelijke en niet-misleidende informatie verstrekken. Dit geldt voor alle informatie die verstrekt wordt bij het verlenen van alternatieve-financieringsdiensten.

  Bovendien moet de informatie over de beleggingsinstrumenten die de dienstverlener commercialiseert, de beleggers in staat stellen om zowel de aard van de instrumenten te begrijpen, als de eraan verbonden risico’s. In bepaalde gevallen moet enkel een document met informatie over het bedrag en de aard van de aangeboden instrumenten, alsook over de redenen voor en de modaliteiten van de aanbieding ter beschikking van de beleggers worden gesteld. Als bepaalde wettelijke voorwaarden zijn vervuld, moet de informatie formeel worden vastgelegd in een prospectus waarvan de inhoud gereglementeerd is.

  Tot slot gelden er ook voor de reclame voor aanbiedingen van beleggingsinstrumenten specifieke regels wat de informatie betreft die zij bevat. Zo is het verboden om de voordelen van een belegging overdreven te benadrukken in vergelijking met de eraan verbonden risico’s.