search_api_autocomplete
Home

Wat als een belegger een belegging wil doen die niet geschikt of passend voor hem is?

Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de crowdfundingdienstverlener al dan niet Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
(a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
(b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
(c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
(d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


verleent.

DE DIENSTVERLENER VERLEENT BELEGGINGSADVIES

Als de dienstverlener advies verleent aan een Elke natuurlijke of rechtspersoon die via een crowdfundingplatform leningen verstrekt of effecten dan wel voor crowdfunding toegelaten instrumenten verwerft. over een (of meer) specifieke belegging(en), moet hij er zich in elk geval vooraf van vergewissen dat elke belegging die hij aanraadt, geschikt is voor de betrokken belegger. In de praktijk zal de dienstverlener dus een geschiktheidstest moeten uitvoeren alvorens enig advies te verlenen. Pas als die test positief is, mag hij het advies verlenen. Er mogen uitsluitend geschikte beleggingen worden aanbevolen.

DE DIENSTVERLENER VERLEENT GEEN BELEGGINGSADVIES

Als er geen beleggingsadvies wordt verleend, moet de dienstverlener enkel een passendheidstest afnemen. Indien uit die test blijkt dat een bepaalde belegging niet passend is voor de belegger die ze overweegt, moet de dienstverlener hem hiervoor waarschuwen. Hij mag daarvoor een standaardwaarschuwing gebruiken. Zolang de belegger die waarschuwing niet heeft gekregen, mag hij in geen enkel geval beleggen in een instrument dat niet passend is.