search_api_autocomplete
Home

Welke informatie moet een crowdfundingdienstverlener vooraf inzamelen bij potentiële beleggers als hij beleggingsadvies geeft?

Een crowdfundingdienstverlener die Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
(a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
(b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
(c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
(d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


verleent, moet de nodige informatie inwinnen over de (potentiële) Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
opdat hij in staat zou zijn hem geschikte financiële instrumenten aan te raden. Die informatie moet ten minste betrekking hebben op:

(a) zijn kennis en ervaring op het vlak van beleggingen

Daartoe moet de dienstverlener bij de cliënt informatie inwinnen over de volgende punten:

  • het type diensten, verrichtingen en financiële instrumenten waarmee hij vertrouwd is. De dienstverlener mag zijn vragen beperken tot de instrumenten die hij zelf daadwerkelijk aanbiedt;
  • de aard (aankoop, verkoop, ruil, enz.), het volume en de frequentie van de verrichtingen in die financiële instrumenten die hij gedurende een welbepaalde periode heeft uitgevoerd;
  • het niveau van de opleiding die hij genoten heeft en zijn beroep of, als dit relevant is, zijn vorige beroep.

(b) zijn financiële situatie

Deze informatie bevat ten minste gegevens over de herkomst en omvang van de reguliere inkomsten van de cliënt, zijn activa, beleggingen, onroerende goederen en reguliere financiële verplichtingen. Algemeen moet aan de cliënt alle informatie worden gevraagd die een impact kan hebben op zijn financiële situatie. Het kan dan ook nuttig zijn om informatie in te winnen over zijn echtelijke staat en zijn gezins- en/of beroepssituatie.

(c) zijn beleggingsdoelstellingen

Er moet informatie worden ingewonnen over de duur van de periode waarin de cliënt de belegging wenst aan te houden, zijn voorkeur wat betreft het nemen van bepaalde risico's, zijn risicoprofiel en de bedoeling van de belegging. Ook de behoeften aan liquide middelen van de cliënt zijn een element waarmee rekening moet worden gehouden.

Aan de hand van die informatie moet de dienstverlener de geschiktheidstest afnemen alvorens advies te verlenen aan de cliënt. Hij moet er zich ook van vergewissen dat de informatie die de cliënt hem geeft, coherent is.