search_api_autocomplete
Home

Welke informatie moeten crowdfundingdienstverleners in hun cliëntendossiers bewaren?

MINIMUMINHOUD

Crowdfundingdienstverleners moeten gepaste cliëntengegevens bewaren in een cliëntendossier, met inbegrip, zonder dat deze opsomming beperkend is, van de volgende informatie.

VOOR ALLE CLIËNTEN

 • identificatiegegevens;
 • contracten met cliënten, indien van toepassing;
 • als de dienstverlener beleggingsinstrumenten aanbiedt die in aanmerking komen voor belastingvoordelen: de gegevens die nodig zijn om vast te stellen of de voorwaarden voor deze voordelen vervuld zijn.

VOOR ONDERNEMERS-EMITTENTEN

 • het resultaat van de selectieprocedure van de dienstverlener, met inbegrip van de informatie en de criteria waarop de dienstverlener zijn beslissing heeft gebaseerd om het Een beleggingsinstrument is elk instrument dat een financiële belegging mogelijk maakt. Beleggingsinstrumenten vormen een brede categorie met verschillende subcategorieën. In de context van de Belgische crowdfundingwet zijn de meest relevante financiële instrumenten:

  financiële instrumenten (waaronder effecten en deelbewijzen van startersfondsen), en
  gestandaardiseerde leningen.


  * Andere instrumenten die een financiële belegging mogelijk maken (o.m. gestandaardiseerde leningen).
  Dit vereenvoudigde schema toont enkel de beleggingsinstrumenten die het meest relevant zijn voor crowdfunding. Het toepassingsgebied van de regels over crowdfunding kan variëren. De meeste zijn van toepassing op alle beleggingsinstrumenten. Sommige zijn alleen op financiële instrumenten of op effecten van toepassing, nog andere alleen op zeer specifieke instrumenten. Het is daarom belangrijk de juridische aard van de beleggingsinstrumenten die op het platform worden aangeboden, correct te bepalen.
   
  van de In de context van de Belgische crowdfundingwet is een ondernemer-emittent een onderneming die beleggingsinstrumenten uitgeeft en waarvan de hoofdactiviteit één van de volgende is:

  commerciële activiteit;
  artisanale activiteit;
  liberale activiteit; 
  vastgoedactiviteit;
  industriële activiteit.
  op het platform aan te bieden.

VOOR BELEGGERS

 • de gegevens van de transacties van de Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  op het platform;
 • de resultaten van de passendheidstoetsing;
 • als er Er is sprake van beleggingsadvies als er (b) gepersonaliseerde (a) aanbevelingen worden verstrekt aan een cliënt, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van de dienstverlener, met betrekking tot één of meer (c) verrichtingen die betrekking hebben op (d) financiële instrumenten.

  Om te kunnen spreken van beleggingsadvies moeten er dus verschillende elementen aanwezig zijn:
  (a) de dienstverlener geeft een aanbeveling
  Een aanbeveling bevat een oordeel van de adviesverlener over de te ondernemen acties die worden voorgesteld als in het belang van de belegger. Louter algemene informatie verstrekken, zonder verdere toelichting of enig waardeoordeel over het nut ervan voor de beslissingen die de belegger kan nemen, wordt niet beschouwd als een aanbeveling.
  (b) de aanbeveling is gepersonaliseerd
  Een aanbeveling is gepersonaliseerd als zij wordt voorgesteld als specifiek afgestemd op de betrokken cliënt of als zij gebaseerd is op een analyse van zijn persoonlijke situatie. Als de dienstverlener informatie inwint over zijn cliënt alvorens hem een belegging aan te bevelen, mag de cliënt redelijkerwijs verwachten dat de informatie die hij verstrekt heeft, is aangewend om de aanbeveling af te stemmen op zijn situatie. In een dergelijk geval is de aanbeveling dus altijd gepersonaliseerd aangezien zij gebaseerd is of zou moeten zijn, op de persoonlijke situatie van de cliënt.
  (c) de aanbeveling heeft betrekking op een of meer verrichtingen
  Er is sprake van een 'verrichting' als een bepaald financieel instrument wordt gekocht, verkocht, geruild, te gelde gemaakt, gehouden, overgenomen of als erop ingetekend wordt. Hieronder valt eveneens het al dan niet uitoefenen van het door een bepaald financieel instrument verleende recht om een financieel instrument te kopen, te verkopen, te ruilen, te gelde te maken of om erop in te tekenen.
  (d) de aangeraden verrichting heeft betrekking op financiële instrumenten
  Er is enkel sprake van beleggingsadvies als dit betrekking heeft op financiële instrumenten. Een aanbeveling die betrekking heeft op een beleggingsinstrument dat wettelijk gezien geen financieel instrument is, zoals een niet-verhandelbare gestandaardiseerde lening, wordt dus niet beschouwd als beleggingsadvies.


  is gegeven: de resultaten van de geschiktheidstoetsing;
 • belangenconflicten die aan de Elke aspirant-belegger of daadwerkelijke belegger en elke aspirant-projecteigenaar of daadwerkelijke projecteigenaar aan wie een crowdfundingdienstverlener crowdfundingdiensten verleent of voornemens is te verlenen.
  zijn meegedeeld, indien van toepassing.

DUURTIJD

Cliëntengegevens moeten tot minstens 5 jaar na de beëindiging van de cliëntenrelatie bewaard blijven.