search_api_autocomplete

Welke procedures zijn van toepassing op meldingen?

  • De procedures die van toepassing zijn op meldingen van inbreuken worden beschreven in een reglement van de FSMA.
  • De meldingen van inbreuken worden binnen de FSMA behandeld door specifieke personeelsleden die worden opgeleid voor de behandeling ervan. De specifieke personeelsleden onderhouden de contacten met de meldende persoon indien deze zich heeft bekend gemaakt.
  • De ontvangen meldingen worden in een vertrouwelijk en veilig systeem opgeslagen. De toegang tot het systeem is aan beperkingen onderworpen die ervoor zorgen dat de opgeslagen gegevens alleen beschikbaar zijn voor de personen binnen de FSMA voor wie toegang tot deze gegevens noodzakelijk is om hun beroepstaken te vervullen.
  • De FSMA zendt dadelijk een bevestiging van ontvangst van een melding via het Contactpunt Klokkenluiders en van een schriftelijke melding op papier naar het post- of e-mailadres dat door de meldende persoon is opgegeven, tenzij de betrokkene hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt of tenzij de specifieke personeelsleden op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van de betrokken persoon. Deze bevestiging van ontvangst bewijst enkel dat de betrokken persoon informatie heef gemeld via het Contactpunt Klokkenluiders of schriftelijk op papier en wanneer hij deze informatie overmaakte. De bevestiging bewijst daarentegen niet dat het om een melding van een inbreuk gaat waarvoor de wettelijke bescherming geldt.
  • Personen die via de telefoonlijn of via een fysieke ontmoeting informatie melden, krijgen de mogelijkheid om het verslag dat van de melding is opgesteld te corrigeren, te controleren, voor akkoord te tekenen en in kopie te ontvangen.
  • Binnen 6 weken bevestigt de FSMA aan de meldende persoon die contactgegevens heeft opgegeven, of zijn melding al dan niet een melding is van een inbreuk op de financiële wetgeving waarop de FSMA toezicht houdt. Die bevestiging gebeurt niet indien de betrokkene hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt of indien de specifieke personeelsleden op redelijke gronden van oordeel zijn dat dit afbreuk zou doen aan de bescherming van de identiteit van deze persoon.
  • Indien het niet om een melding gaat van een inbreuk op de financiële wetgeving waarop de FSMA toezicht houdt, wordt de persoon desgevallend doorverwezen naar het kanaal binnen de FSMA of naar de autoriteit buiten de FSMA die hem of haar verder kan helpen. Uitzonderlijk kan deze periode van 6 weken verlengd worden.