search_api_autocomplete

Financiële problemen

On this page

Wat als ik de bijdragen van mijn werknemers niet kan betalen?

Mijn onderneming probeert tijdens de Coronacrisis actief te blijven, maar heeft minder omzet dan anders. Wat gebeurt er als ik de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen van mijn werknemers niet kan betalen?

De mogelijkheid tot betalingsuitstel, die is voorzien in het kader van tijdelijke werkloosheid, geldt niet voor de werknemers die aan het werk zijn, zelfs indien de onderneming financiële moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de Coronacrisis. Meer informatie.

De gewone regels zijn van toepassing. De pensioeninstelling moet ervoor zorgen dat uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
steeds voldoende gefinancierd is. Om deze reden zal de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
u vragen om de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
voor de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
en de andere dekkingen van uw werknemers te betalen.

Indien u deze bijdragen niet betaalt, zal de pensioeninstelling de aangesloten werknemers uiterlijk 3 maanden na de vervaldag van die bijdragen hiervan op de hoogte brengen.

De niet-betaling van de bijdragen kan aanleiding geven tot een onderfinanciering van uw pensioenplan:

 • Indien uw pensioenplan wordt beheerd door een verzekeringsonderneming, dan zal deze een vastgestelde onderfinanciering onmiddellijk melden. Uw onderneming heeft dan zes maanden de tijd om het tekort aan te zuiveren. Indien binnen deze periode het tekort niet of niet volledig wordt gefinancierd, dan moet de verzekeraar de Wanneer een aanvullend pensioenplan wordt beheerd door een verzekeringsonderneming, dan sluit de inrichter daartoe een verzekeringsovereenkomst af met de verzekeringsonderneming. Wanneer het aanvullend pensioenplan geldt voor meerdere werknemers gaat het om een groepsverzekering.
  in beginsel reduceren. Dit betekent dat de pensioenreserves per aangesloten werknemer op een individuele rekening worden geplaatst en de eventuele aanwezige collectieve reserves worden verdeeld onder de Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

  van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
  of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


  slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
  rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

  Werknemers: Meer info.
  . Nadien zullen de pensioenrechten van de aangeslotenen niet meer evolueren volgens de regels van het pensioenplan, maar enkel volgens de opbrengst van de onderliggende beleggingen.

  Als gevolg hiervan maakt uw onderneming een inbreuk op de externaliseringsverplichting: het pensioenplan loopt door, maar is niet meer gefinancierd bij een externe pensioeninstelling.
   
 • Indien uw pensioenplan wordt beheerd door een IBP (instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of ook Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
  Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  genoemd)
  dan zal deze bij eventuele tekorten een herstelplan moeten voorleggen bij de FSMA.

FSMA contacteren

Het is bij betalingsproblemen aangewezen om de pensioeninstelling en de FSMA te contacteren.

Niet enkel onbetaalde bijdragen kunnen een probleem vormen. De Coronacrisis heeft ook een belangrijke impact op de financiële markten. Zo zullen IBP’s moeten analyseren in welke mate ze aan hun kortetermijnverplichtingen kunnen blijven voldoen, niet enkel rekening houdend met de situatie vandaag maar tevens rekening houdend met het feit dat de huidige crisisomstandigheden nog een periode zouden kunnen aanhouden.

De FSMA zal in het licht van de evolutie op de financiële markten communiceren over de herstelmaatregelen. Zij zal ook bilateraal contact nemen met de IBP’s die tekorten vertonen ten aanzien van de kortetermijnverplichtingen om met hen te overleggen over de termijn binnen dewelke ze een herstelplan moeten indienen en over de looptijd van de herstelmaatregelen zelf. Meer informatie.

Wat als de pensioeninstelling in problemen komt?

In de huidige economische context maken werkgevers zich soms zorgen over een eventueel faillissement van hun Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
en de gevolgen hiervan voor hun aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

De FSMA wenst te signaleren dat de kans op een faillissement van een pensioeninstelling klein is. De Belgische pensioenfondsen staan onder toezicht van de FSMA en de Nationale Bank van België oefent toezicht uit op de verzekeringsondernemingen. Deze instellingen waken over de financiële gezondheid van de pensioeninstellingen.

De activa die tegenover de verbintenissen van de pensioeninstellingen staan, vormen een bijzonder vermogen dat bij voorrang is voorbehouden ter nakoming van de verbintenissen tegenover de Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

Werknemers: Meer info.
. Bij een eventueel faillissement van de pensioeninstelling, hebben de aangeslotenen een voorrecht op het geld dat vrijkomt bij de verkoop van deze activa.

Problemen bij de pensioeninstelling

In het geval er toch problemen ontstaan bij de pensioeninstelling, gelden de richtlijnen die u hier kan nalezen.