search_api_autocomplete
Home

Gevolgen in geval van ziekte

Wat met de opbouw van uw aanvullend pensioen en uw overlijdensdekking gedurende de periode van (langdurige) ziekte?

Wanneer de ziekte Covid-19 bij u wordt vastgesteld, moet u zichzelf isoleren en thuisblijven.

Indien u over een medisch attest beschikt en dus verhinderd bent om te werken, zijn de gewone regels inzake 'ziekte' (arbeidsongeschiktheid) van toepassing. U zal van uw werkgever gedurende een bepaalde periode nog een gewaarborgd loon ontvangen. Nadien komt de mutualiteit tussen.

Zolang u loon van uw werkgever ontvangt, blijft u ook aanvullende pensioenrechten opbouwen en blijft uw overlijdensdekking behouden. Indien de ziekte langer duurt, hangt de opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
echter af van wat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
bepaalt:

 • Bij veel pensioenplannen worden maar pensioenrechten opgebouwd voor de periodes tijdens dewelke u effectief werkt en bijgevolg een loon ontvangt. Wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wegens ziekte, wordt er geen loon meer uitbetaald en worden in principe ook de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  voor de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  stopgezet. Vaak valt ook de overlijdensdekking weg tijdens de periodes van inactiviteit. Dat betekent dat wanneer u zou overlijden, uw nabestaanden geen vergoeding zouden ontvangen.
 • Het is wel mogelijk dat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst gelijkstelt met effectief gewerkte periodes, zodat voor die periodes toch pensioenrechten worden opgebouwd en de overlijdensdekking behouden blijft. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:
  • Periodes van arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte.
  • Periodes van moederschaps- en bevallingsrust.
  • Periodes waarin de werknemer gebruik maakt van een recht op tijdskrediet.

Voorwaarden

U kan in het pensioenreglement nalezen of, hoelang, en onder welke voorwaarden deze periodes worden gelijkgesteld. Hierover bestaan geen algemene regels.

In dat geval moet de werkgever tijdens de periodes van inactiviteit de bijdragen blijven doorbetalen. Sommige werkgevers hebben hiervoor een verzekering 'premievrijstelling' afgesloten: de verzekeringsonderneming zal dan tijdens de periodes van inactiviteit (bijv. ziekte) de betaling van de bijdragen op zich nemen.

Meer informatie.