search_api_autocomplete

Jaarrekening van het boekjaar 2022

Een FSMA-medewerkster deelt soep uit in het bedrijfsrestaurant

Dit hoofdstuk behandelt de jaarrekening van het boekjaar 2022 van de FSMA, inclusief uitleg over de resultaat- en balansposten, de resultaatbepaling en een beschrijving van de grondslagen van waardering. De raad van toezicht keurde de jaarrekening 2022 goed op 25 april 2023, conform artikel 48, § 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

 • Juridisch kader

 • Balans

 • Resultatenrekening

 • Bijlagen
  • Balans
  • Resultatenrekening
    
 • Toelichting

  • Toelichting bij de balans
  • Toelichting bij de resultatenrekening
  • Waarderingsregels
  • Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 • Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022
   

Lees meer ...