search_api_autocomplete

Register van de aanbieders van bewaarportemonnees

Register van de aanbieders van bewaarportemonnees

Toestand op
Artikel 5, §1, negende lid van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Voorlopige toelating

Toestand op
Deze rubriek bevat de lijst van de in België gevestigde rechtspersonen die daar op 1 mei 2022 diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of bewaarportemonnees aanboden, en die binnen de in artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 februari 2022 voorgeschreven termijnen kennis hebben gegeven van het feit dat ze die activiteit verrichten. Die personen krijgen de toelating om die activiteit voorlopig voort te zetten tot de FSMA zich heeft uitgesproken over hun verzoek om te worden ingeschreven in het register van aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of in het register van aanbieders van bewaarportemonnees.

Die voorlopige toelating is dus niet hetzelfde als een inschrijving in voornoemde registers.

De FSMA heeft immers nog niet geverifieerd of de personen op de onderstaande lijst voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden met betrekking tot bepaalde door de reglementering afgebakende aspecten, zoals de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid waarover de effectieve leiders van de aanbieder van diensten moeten beschikken voor de uitoefening van hun functie, de organisatie van de aanbieder van diensten, de geschiktheid van bepaalde aandeelhouders van de aanbieder van diensten gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid, en de naleving van de regels ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme.

Verder vestigen wij uw aandacht op het feit dat de voorlopige toelating en zelfs de inschrijving in het register van de aanbieders van diensten met virtuele valuta geen enkele garantie bieden in verband met de toepassing van een specifieke beschermingsregeling voor de cliënten van die aanbieders van diensten, of in verband met de kwaliteit van de door hen aangeboden diensten.

Ook herinneren wij u eraan dat de virtuele valuta onderhevig zijn aan sterke wisselkoersschommelingen, wat tot zware financiële verliezen kan leiden. Bezitters van virtuele valuta kunnen hun geld ook kwijtspelen door computerhacking. Op de website wikifin.be vindt u meer informatie over de risico’s die voor consumenten verbonden zijn aan virtuele valuta.

Tot slot maakt de regelgeving met betrekking tot de inschrijving van aanbieders van diensten met virtuele valuta en het toezicht daarop door de FSMA in geen enkel geval een wettelijk betaalmiddel van virtuele valuta.

België

  • Bit4you
    Louisalaan 489
    1050 Elsene