search_api_autocomplete
Home

Administratieve geldboetes voor in totaal 2.249.602 euro opgelegd in 2019 door de FSMA

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

In 2019 heeft de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) 13 administratieve sancties voor inbreuken op de financiële wetgeving opgelegd voor een totaalbedrag van 2.249.602 euro.

Sinds 2013 en de invoering van een nieuwe sanctieprocedure, heeft de FSMA niet minder dan 73 administratieve sancties opgelegd voor in totaal meer dan 18 miljoen euro. Verschillende van die sancties betroffen inbreuken op de wetgeving inzake marktmisbruik.

Bovendien blijkt uit een recent rapport van ESMA (Europese Autoriteit voor effecten en markten) dat, wat de nieuwe reglementering inzake marktmisbruik betreft, België het Europese land is dat in 2018 de meeste sancties voor handel met voorkennis heeft opgelegd. België was immers goed voor 7 van de 13 administratieve sancties die in 2018 in Europa voor handel met voorkennis werden opgelegd.

Als de FSMA inbreuken op de financiële wetgeving vaststelt, kan zij administratieve sancties opleggen. Als ernstige aanwijzingen worden vastgesteld van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve geldboete, dan gelast de FSMA de auditeur met het onderzoek van het dossier. Die beslissing kan worden genomen op basis van aanwijzingen die door de controlediensten van de FSMA zijn overgemaakt, of bijvoorbeeld naar aanleiding van een klacht of een melding. In 2019 zijn zo 18 nieuwe onderzoeksdossiers geopend.

Een dossier kan met een minnelijke schikking worden afgesloten. De betrokkene moet daarvoor aan het onderzoek hebben meegewerkt en vooraf met het voorstel tot minnelijke schikking hebben ingestemd. In 2019 heeft de FSMA 12 minnelijke schikkingen aanvaard voor een totaalbedrag van 2.247.102 euro ten gunste van de Schatkist.

Sinds 2013 en de invoering van een nieuwe sanctieprocedure, heeft de FSMA niet minder dan 73 administratieve sancties opgelegd voor een totaalbedrag van meer dan 18 miljoen euro.

Alle sanctiebeslissingen kunnen op de FSMA-website worden geraadpleegd in de rubriek 'Administratieve sancties'.

Binnen de Europese Unie blijkt België het actiefste land te zijn in het kader van de strijd tegen handel met voorkennis. Dat blijkt uit een recent rapport van ESMA, de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Dat in december 2019 gepubliceerde rapport geeft een overzicht van de sancties en andere maatregelen die de verschillende EU-lidstaten in 2018 hebben opgelegd met toepassing van de bepalingen inzake marktmisbruik.

Uit dat rapport blijkt verder dat België alle Europese verplichtingen in verband met de strijd tegen marktmisbruik naleeft. In 2018 heeft de FSMA 7 administratieve sancties wegens handel met voorkennis opgelegd. Daarmee is zij de Europese autoriteit die ter zake de meeste administratieve sancties heeft opgelegd. In 2018 hebben alle Europese landen in totaal 13 administratieve sancties wegens handel met voorkennis opgelegd.

Voornoemd rapport is (enkel in het Engels) beschikbaar op de ESMA-website.