search_api_autocomplete
Home

Belgische pensioenfondsen: positief resultaat van Europese stresstest

Persbericht

De Belgische pensioenfondssector houdt stand, ook onder extreem gespannen economische omstandigheden. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van de Europese stresstest voor pensioenfondsen.

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) heeft in 2015 in 14 landen met een relevante pensioenmarkt een stresstest voor pensioenfondsen uitgevoerd. EIOPA heeft daarmee willen onderzoeken hoe bestendig de Europese pensioenfondsensector is tegen crisisschokken in de financiële markten. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is als toezichthouder op de Belgische pensioenfondsen lid van EIOPA.

Zestien Belgische tweedepijlerpensioenfondsen hebben aan deze pan-Europese oefening deelgenomen. Hierdoor werd de Belgische pensioenfondsensector in het Europees onderzoek opgenomen met een representatief staal van instellingen die 57 procent van de activa onder beheer van de Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) vertegenwoordigen.

De stresstest werd uitgewerkt door het Europees comité voor Systeemrisico’s (ESRB) in nauwe samenwerking met de Europese Centrale Bank en EIOPA. De deelnemende pensioenfondsen werden onderworpen aan twee verschillende stressscenario’s waarvan de hypotheses uitgingen van een algemeen verslechterende economische toestand en geopolitieke risico’s met impact op onder meer de financiële markten, de grondstoffenprijzen, de wisselkoersen, de werkgelegenheidsgraad en de inflatie. Een derde scenario had tot doel het beheer van het langlevenrisico in beeld te brengen door ervan uit te gaan dat de mortaliteitsgraad daalt met 20 procent.

De stressscenario’s werden zowel toegepast op de balanscijfers opgesteld volgens het nationale solvabiliteitskader (National Balance Sheet – NBS), als op de zogenaamde Holistic Balance Sheet (HBS). De HBS is een op Solvency II geïnspireerd toezichtinstrument. EIOPA ontwikkelde dit instrument om pensioenverplichtingen onder beheer van IBP’s volgens een geharmoniseerde Europese methodologie te waarderen en voor te stellen. De HBS brengt niet alleen alle beschermingsmechanismen in beeld die kunnen gebruikt worden om pensioenverplichtingen na te komen wanneer zich tekorten voordoen, zoals een beschermingsfonds of de bijstortingscapaciteit van een sponsor, maar ook in welke mate pensioentoezeggingen in dergelijk geval kunnen worden ingekort (benefit reductions).

De Belgische resultaten van de stresstest zijn zowel onder het Belgisch solvabiliteitsregime (NBS) als met toepassing van de geharmoniseerde HBS positief. Uit de stressoefening blijkt immers dat de Belgische pensioenfondsensector, gemiddeld genomen, ook onder extreem gespannen economische omstandigheden goed stand houdt. Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan de ruime buffers die de betrokken pensioenfondsen aanhouden en/of de aanwezigheid van sterke sponsors[1].

Hiermee behoort België tot het koppeloton van vijf landen die in alle stressscenario’s volledige dekking van hun verplichtingen weten te handhaven.

Het perscommuniqué van EIOPA is beschikbaar op de EIOPA-website.[1] Een sponsor is de persoon die de pensioentoezegging doet en instaat voor de financiering ervan.