search_api_autocomplete
Home

Commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten

Persbericht

De commercialisering van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten in België wordt verboden vanaf 1 juli 2014. Het desbetreffende reglement is goedgekeurd via een koninklijk besluit dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad[1].

Het reglement viseert financiële producten die betrekking hebben op zogenaamde non-mainstream of niet-conventionele activa. In een periode van lage rente worden dergelijke producten vaak gepromoot als veilige en tegelijkertijd goed renderende producten die los staan van de traditionele financiële markten. In werkelijkheid zijn die producten echter uiterst risicovol, illiquide en erg complex voor de consument.

Het reglement verbiedt de commercialisering van verschillende categorieën van producten:

  • in de eerste plaats financiële producten die afhangen van life settlements, met andere woorden, van verhandelde levensverzekeringen. Deze producten verlenen de inschrijvers een recht op schuldvorderingen die bij een verzekeraar opeisbaar zijn bij het overlijden van de verzekerden. Het behaalde rendement hangt onder meer af van het overlijden van de verzekerden. Nog afgezien van het ethische aspect, zijn deze financiële producten niet alleen complex en risicovol, maar ook weinig geschikt voor niet-professionele cliënten;
  • in de tweede plaats producten die in essentie derivaten op virtueel geld (zoals bitcoin) zijn. De FSMA en de NBB hebben recent een waarschuwing gepubliceerd met daarin een niet-exhaustieve lijst van de risico’s verbonden aan virtueel geld (zoals bitcoin), waaronder het operationeel risico, het risico dat het handelsplatform van virtueel geld wordt gehackt, het wisselkoersrisico en het ontbreken van een wettelijke garantie dat het virtueel geld inwisselbaar is voor zijn oorspronkelijke waarde. Door het eventuele hefboomeffect kan beleggen in derivaten op virtueel geld die risico’s nog vergroten;
  • tot slot de obligatie-instrumenten (“notes”) en de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt van een alternatieve instelling voor collectieve belegging die in niet-conventionele activa belegt, alsook de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt van een intern fonds dat in dergelijke niet-conventionele activa belegt. Dat soort activa omvat in het bijzonder grondstoffen, kunstvoorwerpen en consumptieproducten, zoals wijn of whisky. Zo’n speculatieve producten zijn doorgaans ondoorzichtig, illiquide en moeilijk in te schatten door niet-professionele cliënten.

"Tijdens de financiële crisis bleken consumenten financiële instrumenten te hebben gekocht die niet bij hun profiel pasten. Om die toestand te verhelpen, heeft de wetgever de FSMA de bevoegdheid verleend om de commercialisering van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten te verbieden. Het is dus met het oog op de bescherming van de consumenten en de goede werking van de financiële sector dat de FSMA dit verbod oplegt. Met dit verbod wil de FSMA de financiële markten een signaal geven dat er grenzen zijn aan de commercialisering aan niet-professionele cliënten. Zij zal toezicht blijven houden op de markt en de lijst van verboden financiële producten, zo nodig, verder uitbreiden.", aldus Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA.[1]     Koninklijk besluit van 24 april 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 mei 2014.