search_api_autocomplete
Home

Consultatie over de ontwerpcirculaire betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Persbericht

Artikel 97/1 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening bepaalt dat de FSMA bij reglement de aard, de inhoud, de frequentie, de termijn en de drager bepaalt van de documenten die de Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening (hierna IBP’s) haar regelmatig moet bezorgen om haar in staat te stellen haar toezichtstaak uit te oefenen en te voldoen aan haar rapporteringopdracht ten aanzien van nationale en internationale instellingen.

Via circulaire kan de FSMA de concrete modaliteiten van de rapportering verder toelichten.

Naar aanleiding van de nieuwe rapporteringsverplichtingen van de FSMA en de Nationale Bank van België (NBB) respectievelijk ten aanzien van EIOPA en de Europese Centrale Bank (ECB) werd een uitvoeringsovereenkomst betreffende IBP’s afgesloten tussen beide autoriteiten die het mogelijk maakt dat de FSMA optreedt als uniek loket voor de rapportering door IBP’s.

De ontwerpcirculaire betreffende de regelmatige rapportering door de IBP’s licht de concrete modaliteiten toe, zowel van de prudentiële rapportering ten behoeve van de FSMA, als van de rapportering die de FSMA en de NBB moeten toelaten aan hun verplichtingen t.a.v. respectievelijk EIOPA en de ECB te voldoen.

De FSMA organiseert een open raadpleging over deze ontwerpcirculaire. Het doel van deze consultatie is te peilen naar de mening van de belanghebbende partijen.

Voorlopig is enkel de Nederlandse versie van de ontwerpcirculaire beschikbaar. De Franse versie volgt zo snel mogelijk.

De consultatie loopt tot 15 oktober 2019.

U kan uw reacties op het ontwerp van reglement schriftelijk indienen op het volgende e-mailadres: consult1@fsma.be. Uw reacties worden niet individueel bekendgemaakt.