Nieuws & Waarschuwingen

Consultatie over verbod op commercialisering van bepaalde financiële producten

Persbericht
News article
03/02/2014

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) houdt een consultatie  over een verbod op de commercialisering van bepaalde financiële producten op de Belgische retailmarkt.  De consultatie over het ontwerpreglement dat dit verbod invoert loopt tot en met 17 februari 2014.

Tijdens de financiële crisis hebben consumenten financiële producten verworven die niet geschikt waren voor hen. Om dit te helpen voorkomen, heeft de wetgever onder meer aan de FSMA de bevoegdheid gegeven reglementen uit te vaardigen die een verbod of beperkingen opleggen op de commercialisering van financiële producten aan niet-professionelen.

De producten die de FSMA viseert zijn financiële producten op zogenaamde non mainstream activa. Deze producten worden dikwijls in een periode van lage rente gepromoot als goed renderende en veilige producten die los staan van de traditionele financiële markten. In werkelijkheid zijn het producten die erg risicovol, illiquide en complex zijn voor een consument.

Het ontwerpreglement voorziet in een commercialiseringsverbod aan niet-professionele partijen in België van financiële producten die afhangen van een life settlement of van een recht van deelneming in een beleggingsfonds, indien dit beleggingsfonds zelf niet kan worden aangeboden aan het publiek in België, zoals bepaalde hefboomfondsen of fondsen die beleggen in wijn.

Daarnaast worden soms producten gecommercialiseerd in de vorm van rechten op goederen die deel uitmaken van een door een derde beheerd geheel, waarbij de investeerder recht heeft op de opbrengst in geld van een geïndividualiseerd deel van die goederen. Het gaat bijvoorbeeld om een bepaald perceel van een teakplantage, een bepaalde ton whisky of een geïdentificeerd kunstwerk. Deze producten zijn niet onderworpen aan financieel toezicht maar houden niettemin significante risico's in voor niet-professionele cliënten.

Voor deze producten onderzoekt de FSMA de maatregelen die kunnen worden genomen om het publiek afdoende te beschermen, zoals de verplichting om een prospectus te publiceren. De FSMA zal hiervoor te gepasten tijde voorstellen formuleren aan de bevoegde autoriteiten.

De FSMA houdt een openbare consultatie over dit ontwerpreglement. Alle geïnteresseerden kunnen hieraan deelnemen. De consultatie loopt tot en met 17 februari 2014. Na de consultatie en na de wettelijk voorziene adviesprocedure moet het reglement worden goedgekeurd bij koninklijk besluit en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.