search_api_autocomplete
Home

COVID-19: Actualisering van cliëntengegevens bij verstrekking van doorlopende beleggingsdiensten of verkoop van IBIP’s

Nieuws
Covid-19: virusdeeltjes verspreiden zich

Vraag van de FSMA tot actualisering van cliëntengegevens bij het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten van vermogensbeheer of beleggingsadvies of bij de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

De FSMA roept de ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector op om de cliënteninformatie te actualiseren bij het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten van beleggingsadvies of vermogensbeheer of bij de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent.[1][2]

 

De crisis doet de nood aan bescherming van cliënten toenemen

De COVID-19-crisis veroorzaakt economische en maatschappelijke verschuivingen waarvan de impact op de persoonlijke situatie van een belangrijk deel van de cliënten - zowel natuurlijke personen als rechtspersonen – niet te onderschatten valt. Hun financiële situatie kan onder druk komen te staan. Een faillissement, een terugval in de maandelijkse inkomsten, (technische) werkloosheid kunnen een belangrijke impact hebben op hun financiën, waardoor hen financieel kwetsbaar kan maken. De beleggingsdoelstellingen en de risicoappetijt van de cliënten kunnen in een dergelijke context sterk wijzigen. Door de crisis zal de groep van kwetsbare cliënten mogelijk sterk uitbreiden en zal de nood aan bescherming van deze groep toenemen.

Actuele cliënteninformatie helpt de ondernemingen hun dienstverlening aan de situatie van hun cliënten aan te passen

De ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor hun cliënten. De ondernemingen met een doorlopende cliëntenrelatie moeten in situaties die een geschiktheidstoetsing vereist, over voldoende actuele informatie beschikken zodat de verstrekte adviezen of de verrichte transacties in vermogensbeheer overeenstemmen met de persoonlijke situatie van hun cliënten. De ondernemingen moeten hierbij bijzondere aandacht besteden aan de financiële situatie van hun cliënten, hun verliesabsorptiecapaciteit, hun beleggingsdoelstellingen en hun risicotolerantie.

De ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector zouden hun cliënten in het kader van deze actualisering proactief moeten benaderen. Zij kunnen bijvoorbeeld eerst de meest kwetsbare cliëntengroepen in kaart brengen en deze groepen sneller benaderen om na te gaan of de ingezamelde cliënteninformatie nog steeds actueel is. Het verdient de voorkeur dat de compliancefunctie (indien mogelijk) deze actualisering actief opvolgt.

Actualisering van de cliënteninformatie heeft gevolgen voor de dienstverlening aan cliënten

De eventuele wijzigingen in het cliëntenbestand, als gevolg van deze actualisering, moeten leiden tot de nodige aanpassingen in het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten of in de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent. Mogelijks zijn aldus bepaalde financiële producten of diensten niet langer voor bepaalde cliënten geschikt. De FSMA vraagt de ondernemingen de nodige aandacht te schenken aan die gevolgen bij het bepalen van onder meer een geschikt productaanbod en de te volgen beleggingsstrategie en asset allocatie voor de cliëntenportefeuilles.

Verwachtingen van de FSMA

  1. Om de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven in het belang van de cliënt is een tijdige actualisering van de ingezamelde informatie van groot belang. Daarom roept de FSMA de ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector op om -waar nodig- de komende maanden extra aandacht te schenken aan de eventuele aanscherping van hun actualisatiebeleid en de uitvoering daarvan.
  2. De FSMA verwacht van ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector dat zij aantoonbaar over procedures en maatregelen ter actualisering beschikken die passen bij de eigen organisatie en het cliëntenbestand in de huidige marktomstandigheden. Verder verwacht de FSMA dat deze ondernemingen in hun actualisatiebeleid rekening houden met mogelijke forse wijzigingen in de cliëntsituatie door de COVID-19-crisis waarbij zij relevante wijzigingen implementeren bij het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten van beleggingsadvies of van vermogensbeheer en de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent.
  3. Het volstaat daarbij niet om te wachten tot de periodieke actualisering of totdat een cliënt op eigen initiatief de onderneming in de bank-, beleggings- en verzekeringssector informeert over zijn gewijzigde situatie. Mogelijk bestaat de noodzaak om een brede waaier van cliënten eerder en/of frequenter te benaderen.

***

De FSMA[3]  staat ter beschikking van de ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector om hen bij te staan bij eventuele moeilijkheden die zij in het kader van deze vraag van de FSMA tot actualisering ondervinden.


[1] Zie voor de verstrekking van beleggingsdiensten die een lopende relatie met een cliënt veronderstellen en waarbij een geschiktheidstoetsing vereist is: art. 27ter, § 2 Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten van 2 augustus 2002; art. 54 (7), laatste lid Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie van 25 april 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn; ESMA35-43-1146, Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID II-geschiktheidseisen, §§ 52 t.e.m. 57.

[2] Zie voor de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent: art. 296 Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014; art. 17 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2359 van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn op de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten; Q&A EIOPA 1640.